Ga naar de inhoud

Toezicht en handhaving

In de AVG en de uitvoeringswet AVG hebben toezichthouders taken en bevoegdheden gekregen om de naleving van de AVG te bevorderen en zo nodig te handhaven. De AVG kent als interne toezichthouder de Functionaris voor Gegevensbescherming (FG). De externe toezichthouder is in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geworden. De positie, taken en bevoegdheden van de FG zijn voornamelijk in de AVG zelf belegd. De positie, taken en bevoegdheden van de AP zijn behalve in de AVG zelf, ook in de Uitvoeringswet AVG en de Algemene wet bestuursrecht geregeld.

In deze cursus gaan we in op de toezichtstaak van de FG en hoe deze in de praktijk kan worden vormgegeven in de organisatie van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker. Daarnaast besteden we uitgebreid aandacht aan de taken en bevoegdheden van de AP. Op welke wijze oefent de AP toezicht uit en over welke handhavingsinstrumentarium beschikt ze? Wat houden de boetebeleidsregels in? Wat zijn uw rechten en plichten als organisatie als de AP bijvoorbeeld inlichtingen vordert of toegang tot IT-systemen? Hoe ver gaat de medewerkingsplicht? Wat is de verhouding tussen de FG en de AP op die momenten?

Naast theoretische kennis nemen wij u mee in de wijze waarop de AP tot nu toe in de praktijk uitvoering heeft gegeven aan haar taken en haar toezichts- en handhavingsbevoegdheden heeft toegepast. Ook staan zij stil bij de Europese collega’s van de AP en hoe zij onderling met elkaar samenwerken.

Category:

Doelgroep

De deelnemers hebben de cursussen ‘Overzicht huidige privacywet- en regelgeving’ en ‘Jurisprudentie, besluiten en richtsnoeren’ succesvol afgerond. De deelnemers kunnen de positie, taken en bevoegdheden van de toezichthouders dan ook plaatsen binnen het bredere kader van de naleving van de AVG.

Voor de Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) is kennis de rechten en plichten van toezichthouders onontbeerlijk om zijn eigen rol goed te kunnen vervullen, alsook om een sparringpartner voor de AP te kunnen zijn. Ook privacy officers en compliance managers en medewerkers, moeten op de hoogte zijn. Voor een CISO en IT-auditors is deze kennis zeer aan te bevelen. Ook de bedrijfsjurist moet basiskennis hebben van toezicht en handhaving van de AVG. Voor trainingscoördinatoren en opleidingsmanagers is deze kennis handig, maar niet noodzakelijk.

Voor de genoemde rollen zijn verschillende leerpaden beschikbaar.

Doelen

De deelnemers kennen de wettelijke basis van de taken en bevoegdheden van de toezichthouders, begrijpen hoe zij deze kunnen toepassen en welke rechten en plichten de verwerkingsverantwoordelijke en verwerker hebben. De deelnemers herkennen het verschil tussen toezicht en handhaving en weten wanneer toezicht overgaat in handhaving en welke consequenties dat heeft.

Cursuscategorie Formeel Juridisch

In de AVG staat de betrokkene centraal. Deze krijgt de regie over zijn of haar eigen persoonsgegevens. Bedrijven en instellingen moeten dat echter wel faciliteren en de verplichtingen van de AVG daadwerkelijk naleven. Niet alle bedrijven en instellingen zullen dat doen als er geen stok achter de deur is, in de zin van toezicht en handhaving. Bij de formeel-juridische aspecten die zien op rechten van betrokkenen en verplichtingen van bedrijven en instellingen, horen ook de formeel-juridische mogelijkheden van toezicht en handhaving en de wijze waarop toezichthouders daarmee in de praktijk omgaan.

Organisatie van de opleiding

Vanuit uw persoonlijke leeromgeving heeft u toegang tot de cursus. In deze leeromgeving vindt u de teksten van de relevante wetgeving, beleidsregels en besluiten. Daarnaast bevat de leeromgeving ook materiaal om u mee te nemen door de leerstof. Wij adviseren u om voorafgaand aan de workshop de leeromgeving te bezoeken. In de leeromgeving zijn diagnostische toetsen te vinden waarmee u uw kennisniveau kunt testen.

Tijdens een workshop lichten de docenten de relevante wetgeving, beleidsregels en besluiten nader toe. Ze behandelen een paar concrete besluiten van toezichthouders. Er is alle ruimte is voor het stellen van vragen.

Na het volgen van de workshop kunt u vanuit uw leeromgeving een tentamen maken. Vanuit de leeromgeving koppelt de docent de resultaten vervolgens aan u terug.

Na het succesvol afronden van het tentamen blijft de cursus voor u beschikbaar. De docenten onderhouden de cursus zodat u altijd toegang heeft tot een cursus die actueel is.

De docenten

Ervaren juristen en advocaten verzorgen deze cursus. De docenten hebben een juridische achtergrond, ruime kennis van het privacyrecht waarin zij zich hebben gespecialiseerd en hebben veel ervaring met het beschermen van persoonsgegevens bij bedrijven en andere organisaties. Zo verlenen zij adviesdiensten, vervullen de rol van FG en verlenen juridische bijstand aan bedrijven die betrokken zijn in juridische procedures of onderzoeken door toezichthouders.

Onze docenten houden alle publicaties van toezichthouders bij en publiceren hierover in blogs op onze website.

Aanmelding en investering

Wij bieden een deelnemer een persoonlijke leeromgeving aan, eventueel binnen een bedrijfsspecifieke leeromgeving, waarin het programma opleiding Functionaris voor Gegevensbescherming toegankelijk is.

De zelfstudie duurt ongeveer 16 uur en het uitvoeren van een diagnostische toets 2 uur. Het volgen van de workshop is 4 uur op onze locatie. De cursus is van 10:00 tot 14:00 en het tentamen is 2 – 4 uur. Aantal PE-punten: 4.

Als u vragen heeft, neemt u dan contact op met de servicedesk. Zij staan u graag te woord. Ga hier naar het overzicht met de programma’s en categorieën van andere cursussen.