Privacy Statement

Bescherming van uw privacy

Duthler Academy hecht veel waarde aan uw privacy en rekent een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens tot haar verantwoordelijkheid. Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden, hoe wij de gegevens krijgen, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen.

Indien u meer informatie wenst of vragen heeft over ons privacy statement, dan kunt u contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) van Duthler Academy, Frankenslag 137, 2582 HH ’s-Gravenhage, telefoonnummer 070 – 392 22 09 of via e- mail: functionarisgegevensbescherming@duthler.nl.

Over onze organisatie

Duthler Academy maakt deel uit van Duthler Associates. Duthler Associates adviseert bedrijven en instellingen op het vlak van strategie, beleid, juridische en operationele vraagstukken, audits en projecten. Hierbij richt Duthler Associates zich specifiek op ketensamenwerking, en -optimalisatie, standard business reporting (SBR(), governance and compliance, privacybescherming, informatiebeveiliging en betrouwbaar elektronisch berichtenverkeer. Duthler Academy bestaat sinds 2014 en is Europa’s meest vooraanstaande opleidingsinstituut op het gebied van gegevensbescherming, het borgen van privacy en informatiebeveiliging.

Duthler Academy verzorgt onder meer de Opleiding Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG), een post-HBO opleiding die bestaat uit 30 modules en via e-learning is te volgen. Deze modules zijn onderverdeeld in vier categorieën: formeel-juridisch kader, governance & compliance, materieel en assessment & audit. Naast de Opleiding FG leidt Duthler Academy sleutelfunctionarissen op via twee- en driedaagse ‘company trainingen’ en biedt zij awareness programma’s aan.

De websitewww.duthleracademy.nlwordt voor informatie- en communicatiedoeleinden ingezet. Hier vindt u gegevens over Duthler Academy, die u nodig heeft indien u met ons wilt communiceren.

Definities

Hieronder worden enkele definities gegeven van veel gebruikte termen in dit statement:

 • Bezoeker: bezoeker van onze website, die niet noodzakelijkerwijs ook een cliënt is.
 • Cliënt: bezoeker van de website die informatie bij ons aanvraagt, deelnemer is in een van de aangeboden programma’s, een bijeenkomst bijwoont of een overeenkomst met ons sluit en daarbij zijn gegevens aan ons kenbaar maakt.
 • Persoonsgegevens: alle informatie betreffende een persoon die herleidbaar is tot die bepaalde persoon.
 • Verwerken van persoonsgegevens: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés. Dit kan onder andere zijn het verzamelen, vastleggen, bijwerken of wijzigen, raadplegen, verstrekken en vernietigen van persoonsgegevens.
 • Verwerking van persoonsgegevens: het verwerken van persoonsgegevens voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden.
 • Verwerkingsverantwoordelijke: persoon of organisatie die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens. Voor de verwerking van de persoonsgegevens, zoals in dit privacy statement wordt beschreven, is Duthler Academy de verwerkingsverantwoordelijke.

Gegevensverzameling

Duthler Academy verzamelt (persoons-) gegevens onder andere via haar website als u het contactformulier invult, een informatieverzoek doet of zich inschrijft voor een bijeenkomst, training of opleiding.

Doelen en gegevensverwerking

Hieronder wordt aangegeven voor welke doel(en) Duthler Academy uw gegevens verzamelt. Indien relevant wordt een onderscheid gemaakt tussen doel(en) van gegevensverwerking voor bezoekers en cliënten. Tevens wordt vermeld op welke rechtsgrond de gegevensverwerking plaatsvindt.

Communicatiedoelen

Met de verwerking van persoonsgegevens voor communicatiedoel(en)
beoogt Duthler Academy verzoeken tot informatie, vragen of opmerkingen te kunnen afhandelen op basis van de gegevens die u aan ons verstrekt. Duthler Academy verwerkt deze gegevens op grond van een gerechtvaardigd belang. Indien u contact met ons opneemt, kunt u gebruik maken van ons contactformulier waarbij de volgende gegevens worden verwerkt:

 • Naam
 • Bedrijfsnaam
 • Plaats
 • Telefoon
 • E-mail
 • Bericht

Na afhandeling van uw verzoek, worden de persoonsgegevens verwijderd, tenzij deze gegevens nodig zijn om uitvoering te geven aan een overeenkomst die u met ons aangaat of ingeval u zich beroept op uw wettelijk recht om niet meer benaderd te willen worden door Duthler Academy. Duthler Academy kan deze tevens met uw toestemming verwerken voor marketing activiteiten gericht op de totstandkoming van een directe relatie met u als bezoeker of cliënt, dan wel op de instandhouding van een directe relatie met u als bezoeker of cliënt.

Daarnaast beoogt Duthler Academy de communicatie tot stand te brengen via het internet. Voor dit doel registreren wij een IP-adres. Een IP-adres is een Internet Protocol adres dat verwijst naar een unieke bestemming op het internet. Dit kan betekenen dat het in sommige gevallen direct naar de computer van de bezoeker is te herleiden. Deze informatie is essentieel om de pagina’s via internet naar de juiste computer te sturen.

Meer informatie over ons cookiebeleid vindt u hier.

Administratieve doelen

Indien u zich aanmeldt voor een opleiding, training of bijeenkomst, worden uw gegevens, behoudens wettelijke verplichtingen, uitsluitend verwerkt voor de afhandeling van uw aanvraag en/of om uitvoering te geven aan de overeenkomst die u met ons aangaat. Deze gegevens kunnen tevens gebruikt worden voor het berekenen en vastleggen van financiële gegevens ten behoeve van de facturering van door u afgenomen producten en/of diensten, voor het behandelen van geschillen en het uitvoeren van accountantscontroles. Duthler Academy verwerkt op deze manier uw gegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, uitvoering van de overeenkomst of op grond van een wettelijke verplichting die op haar rust. De navolgende gegevens worden voor administratieve doelen verwerkt:

Aanmeldformulier opleidingen zakelijke cliënten:

 • Contact- en communicatiegegevens organisatie (inclusief e-mailadres voor facturatie doeleinden);
 • Contact en communicatiegegevens contactpersoon organisatie (inclusief e-mailadres);
 • Contact- en communicatiegegevens deelnemer(s) inclusief e-mailadres;
 • Facturatiegegevens, inclusief betaalwijze.

Aanmeldformulier opleidingen particuliere cliënten:

 • Contactgegevens deelnemers;
 • Communicatiegegevens deelnemer(s) inclusief e-mailadres;
 • Facturatiegegevens, inclusief betaalwijze.

Aanmeldformulier brochures:

 • Contact- en communicatiegegevens inclusief e-mailadres.

Aanmeldformulier evenementen:

 • Contact- en communicatiegegevens inclusief e-mailadres.

Aanmeldformulier voor factsheet, whitepapers etc.

 • Contactgegevens inclusief e-mailadres.

Deze gegevens zullen uitsluitend door Duthler Academy worden verwerkt voor de hierboven genoemde doeleinden. De verstrekte persoonsgegevens zullen door Duthler Academy worden bewaard om aan uw verzoek te voldoen, gedurende de looptijd van de overeenkomst en/of zolang Duthler hiertoe wettelijk verplicht is. Duthler Academy bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk.

Persoonsgegevens die worden verwerkt bij de inschrijving van een opleiding, worden bewaard gedurende de periode dat u vervolg geeft aan de inschrijving. Deze persoonsgegevens worden vernietigd 2 jaar na uw laatste activiteit bij Duthler Academy, bijvoorbeeld het inloggen in de e- learning omgeving van Duthler Academy.

Indien u een diploma of certificaat ontvangt voor het met goed gevolg afronden van een opleiding, bewaart Duthler Academy uw diploma of certificaat 15 jaar.

Herkomst van gegevens

De gegevens die Duthler Academy verwerkt worden verkregen van bezoekers en cliënten, die zij zelf verstrekken via www.duthleracademy.nl. Daarnaast wordt het IP–adres herkend door onze server. Deze technische verwerking is uitsluitend van belang om de communicatie mogelijk te maken. De gegevens worden dan ook direct na beëindiging van de sessie verwijderd.

Verstrekking van gegevens

Duthler Academy verstrekt uw gegevens niet aan enige andere partij, behoudens indien en voor zover wettelijk verplicht. De gegevens worden uitsluitend voor de in dit privacy statement omschreven doelen gebruikt.

Rechten van bezoekers en onze cliënten

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft u als bezoeker of als cliënt van Duthler Associates een aantal rechten die u kunt inroepen. Iedereen moet in beginsel in de gelegenheid zijn om na te kunnen gaan of er gegevens over hem of haar worden verwerkt. Hij moet zich, zonder bovenmatige kosten, op de hoogte kunnen stellen van een gegevensverwerking. Op verzoek van de bezoeker en/of cliënt stelt Duthler Academy een volledig overzicht van de verwerkte gegevens over de aanvrager, het doel van de verwerking alsmede de herkomst van de gegevens ter beschikking. Duthler Associates zal binnen één maand na het verzoek schriftelijk mededeling doen aan de bezoeker of de cliënt welke gegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en waar deze gegevens vandaan komen, aan wie ze worden verstrekt en voor welke doelen dit gebeurt.

De bezoeker of de cliënt heeft tevens het recht, door middel van een tot de contactpersoon gericht verzoek, om de hem betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen (recht op rectificatie en wissing, recht op beperking). Hij kan dit verzoek doen als de gegevens feitelijk onjuist zijn, voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel in strijd met de wet worden verwerkt. Tevens kan bezwaar worden gemaakt tegen de gegevensverwerking en heeft de bezoeker het recht om gegevens over te dragen naar een andere organisatie (recht op dataportabiliteit), voor zover de verwerking is gebaseerd op toestemming of uitvoering van de overeenkomst die met Duthler Academy is gesloten.

Als betrokkene heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u als bezoeker of cliënt van mening bent dat Duthler Academy op een onzorgvuldige wijze met uw persoonsgegevens omgaat of in strijd handelt met haar privacy statement of relevante wetgeving, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Geheimhouding

De personen die handelen onder het gezag van Duthler Academy en zij die toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Beveiliging

Duthler Academy schakelt derde partijen in voor bepaalde werkzaamheden. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot persoonsgegevens, heeft Duthler Academy de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je persoonsgegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt. Uitsluitend indien Duthler Academy hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

De persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en Duthler Academy heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies of onrechtmatige verwerking van deze gegevens. iertoe gebruikt Duthler Academy meerdere beveiligingstechnieken waaronder beveiligde servers, firewalls en encryptie, alsmede fysieke beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen.

Wijzigingen

Duthler Academy behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Belangrijke wijzigingen in de verwerking van uw gegevens of in ons privacy statement zal Duthler Academy kenbaar maken via haar website en andere door haar gebruikte communicatiekanalen.

Tot slot

Mocht u na het lezen van dit privacy statement toch nog vragen hebben over de bescherming van uw privacy of indien u een van uw rechten wenst in te roepen, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met:

Duthler Academy
T.a.v. Functionaris voor Gegevensbescherming
Frankenslag 137
2582 HH ’s-Gravenhage
+31 (0) 70 392 22 09 / functionarisgegevensbescherming@duthler.nl