Ga naar de inhoud

Privacy en aanpalende nationale wetgeving

De AVG staat niet op zichzelf. In aanpalende wet- en regelgeving zijn bepalingen opgenomen, die enerzijds een uitwerking vormen van de AVG. Zo zijn in ministeriële besluiten grondslagen opgenomen, die een verwerking rechtmatig maken of bewaartermijnen die een nadere invulling geven aan het beginsel van dataminimalisatie. Anderzijds vormen deze aanpalende wet- en regelgeving een aanvulling op de AVG. Zonder kennis van deze aanpalende wet- en regelgeving wordt het lastig om toepassing te geven aan de AVG. Ook kennen we wet- en regelgeving die in de plaats komt van bepalingen van de AVG. In deze cursus gaan we in op de meest relevante nationale aanpalende wet- en regelgeving.

Introductie van de docenten:

Category:

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor diegenen die een functie van Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) ambiëren of al vervullen, dan wel die een functie hebben waarvoor basiskennis van privacywet- en regelgeving nodig is.

Voor de FG is dergelijke basiskennis belangrijk om voldoende beslagen ten ijs te komen bij het uitvoeren van toezicht en het geven van advies. Ook privacy officers en compliance managers en -medewerkers kunnen hun functie niet goed uitoefenen als zij geen inzicht hebben in aanpalende wet- en regelgeving. Ook voor andere functie kan het relevant kan zijn om inzicht in deze aanpalende wet- en regelgeving te hebben

Ook voor medewerkers die een rol hebben als opleidingsmanager en trainingscoördinator is deze kennis nodig voor het begeleiden van veranderingsprocessen om de AVG te laten beklijven in de organisatie. Voor de genoemde rollen zijn verschillende leerpaden beschikbaar.

De cursisten hebben de cursus ‘Overzicht huidige privacywetgeving’ succesvol afgerond.

  • Een professional die actief betrokken is bij het organiseren van de privacy-verplichtingen zal regelmatig kennis willen opdoen; en
  • De bedrijfsactiviteiten bepalen het relevante wetgevingskader van een bedrijf of instelling. Afhankelijk van de aard en omvang van de verwerkingen van persoonsgegevens is het raadzaam een in house training met voor het bedrijf de relevantie wet- en regelgeving en de onderlinge samenhang op te zetten en aan betrokken medewerkers aan te bieden.

Een functionaris voor gegevensbescherming (FG) vervult een rol binnen een bedrijf of instelling. De bedrijfsactiviteiten bepalen de wettelijke context waarbinnen de verplichtingen uit de AVG georganiseerd worden. Voor het uitvoeren van de wettelijke taken zal de FG de relevante aanpalende wetgeving met de privacywetging willen kennen. Dit geldt ook voor andere rollen in de organisatie.

Voor opleidingsmanagers, trainingscoördinatoren, compliance managers, CISO’s en (EDP) Auditors is de kennis van de AVG en relevante aanpalende wetgeving nodig voor het formuleren van non-functional requirements, begeleiden van veranderingsprocessen, uitwerken van controle doelstellingen en implementeren van interne controles, uitvoeren van onderzoeken/ assessments (DPIA’s) en uitvoeren van audits (assurance opdrachten) bij de verantwoording door de bedrijfsleiding (voldoen aan de verantwoordingsplicht).

Doelen

Voor het succesvol organiseren van de AVG-verplichtingen is het essentieel dat een professional het relevante wettelijk kader kent. Het relevant wettelijk kader wordt bepaald door de e bedrijfsactiviteiten. Dat relevante kader betreft dus niet alleen de AVG, maar ook de aanpalende wet- en regelgeving die steeds in beweging is

In deze cursus bespreken wij hoe een bedrijf het relevante wettelijke kader kan bepalen en kan toepassen. De deelnemers leren uit het relevante wettelijk kader de verplichtingen en aandachtspunten voor de bedrijfsactiviteiten van hun eigen bedrijf of organisatie af te leiden.

De deelnemer leert tevens wanneer aanpalende wet- en regelgeving substituerend is ten opzichte van de AVG en wanneer aanvullend aan de AVG is. De Wet politiegegevens is een voorbeeld van een wet met een substituerend karakter. De Jeugdwet en de Wmo zijn voorbeelden van wetten die een aanvullend karakter hebben. Ook leert de deelnemer of aanpalende wet- en regelgeving alleen voor een specifieke sector geldt of dat deze een specifiek onderwerp reguleert. Een voorbeeld van de eerste is de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo). Een voorbeeld van de tweede is de Wet Burgerservicenummer.

Aan de hand van casussen bespreken de docenten de samenhang met of de impact op de AVG van aanpalende wetgeving.  Door het bespreken van casussituaties ontstaat inzicht en ervaring.

Cursuscategorie Formeel Juridisch

Deze cursus is te beschouwen als een verdieping van de cursus ‘Overzicht huidige privacywetgeving’. Voor het organiseren van het beschermen van persoonsgegevens is deze cursus onmisbaar. De relevante wettelijke verplichtingen van een bedrijf vloeien immers niet alleen voort uit de AVG, maar ook uit aanpalende wet- en regelgeving.

Organisatie van de opleiding

Vanuit uw persoonlijke leeromgeving heeft u toegang tot de cursus. In deze leeromgeving vindt u de relevante teksten van aanpalende wet- en regelgeving. Daarnaast bevat de leeromgeving toelichtende teksten, relevante artikelen uit wetenschappelijke tijdschriften en voorbeelden van zaken waarin de toepassing en interpretatie van aanpalende wet- en regelgeving aan de orde is literatuur. Wij adviseren u om voorafgaand aan de workshop de leeromgeving te bezoeken. In de leeromgeving zijn diagnostische toetsen te vinden waarmee u uw kennisniveau kunt testen.

Tijdens een workshop lichten de docenten de relevante onderdelen van aanpalende wet- en regelgeving nader toe en brengen deze met elkaar in verband. Ze behandelen de concrete toepassing en vertaling naar het organiseren van bescherming van persoonsgegevens. Er is alle ruimte is voor het stellen van vragen.

Tevens geven de docenten tijdens de workshop handvatten hoe de aanpalende wet- en regelgeving vertaald kan worden naar wettelijke verplichtingen in de context van specifieke bedrijfsactiviteiten.

Na het volgen van de workshop kunt u vanuit uw leeromgeving een tentamen maken. Vanuit de leeromgeving koppelt de docent de resultaten vervolgens aan u terug.

Na het succesvol afronden van het tentamen blijft de cursus voor u beschikbaar. De docenten onderhouden de cursus zodat u altijd toegang heeft tot een cursus die actueel is.

De docenten

Ervaren juristen en advocaten verzorgen deze cursus. De docenten hebben een juridische achtergrond, ruime kennis van de AVG en aanpalende wet- en regelgeving en hebben veel ervaring met het vertalen ervan naar het organiseren van gegevensbescherming in diverse organisaties.

Aanmelding en investering

Wij bieden een deelnemer een persoonlijke leeromgeving aan, eventueel binnen een bedrijfsspecifieke leeromgeving, waarin het programma opleiding Functionaris voor Gegevensbescherming toegankelijk is.

De zelfstudie duurt ongeveer 16 uur en het uitvoeren van een diagnostische toets 2 uur. Het volgen van de workshop is 4 uur op onze locatie. De cursus is van 10:00 tot 14:00 en het tentamen is 2 – 4 uur. Aantal PE-punten: 4.

Als u vragen heeft, neemt u dan contact op met de servicedesk. Zij staan u graag te woord. Ga hier naar het overzicht met de programma’s en categorieën van andere cursussen.