Ga naar de inhoud

Het organiseren van kennis op het gebied van het beschermen van persoonsgegevens

De Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, 2016) beschermt de rechten van betrokkenen (personen) door verplichtingen bij verwerkingsverantwoordelijken (bedrijven en instellingen) en verwerkers van persoonsgegevens neer te leggen. Richtlijnen van toezichthouders, uitspraken van rechters en nieuwe en aanpalende wetgeving maken voor personen en bedrijven duidelijk hoe rechten uitgeoefend kunnen worden en op welke wijze aan verplichtingen voldaan kan worden. Wij onderhouden dit bewustwordings- en trainingsprogramma voor:

  • Bedrijven en instellingen die hun medewerkers en management aantoonbaar bewust willen maken en trainen om effectief te voldoen aan wetgeving voor het beschermen van persoonsgegevens. Bij het uitwerken van het programma laten wij ons onder meer leiden door de Guidelines van de European Data Protection Board (EDPB) en de Information Security and Privacy Advisory Board (ISPAB) van het NIST; en
  • Personen die een rol vervullen of ambiëren op het gebied van privacy, informatieveiligheid en compliance, in het bijzonder de Functionaris voor Gegevensbescherming (zoals de wetgever dat bedoelt in artikel 37 tot en met 39 AVG en de EDPB uitwerkt in guidelines).

Wij verzorgen de volgende programma’s

Het programma in de bedrijfsspecifieke leeromgeving creëert een eenduidige aanpak, implementatie en beheer van het beschermen van persoonsgegevens. Dit is niet alleen effectief maar ook kostenefficiënt. Uiteraard kunt u bedrijfsspecifieke programma’s aan dit programma toevoegen.

Programma privacy bewustwording

Medewerkers sturen bedrijfsprocessen aan waarin persoonsgegevens worden verwerkt (bijvoorbeeld verzamelen, opslaan, lezen, muteren of verwijderen). IT-systemen ondersteunen bedrijfsprocessen. De ervaring leert dat een groot deel van de incidenten, datalekken en andere inbreuken op bedrijfs- en persoonsgegevens op de werkvloer ontstaat. 

Wij bieden een bewustwordingsprogramma aan dat het gedrag en houding van medewerkers en management ten aanzien van het beschermen van bedrijfs- en persoonsgegevens verandert. 

Programma driedaagse training beschermen persoonsgegevens

Een veel gevraagd trainingsprogramma is de driedaagse training beschermen persoonsgegevens. De training leidt u door wetgeving, jurisprudentie en besluiten van toezichthouders, die voor uw specifieke bedrijfsactiviteiten relevant zijn. In de training leert u welke rechten betrokkenen (personen) hebben, welke wettelijke verplichtingen bedrijven hebben en hoe uw bedrijf daaraan invulling kan geven. 

Programma ééndaagse training DPIA

Met een Data Protection Impact Assessment (DPIA) brengt u de risico’s in kaart van gegevensverwerkingen. U legt met een DPIA het fundament onder de naleving van de AVG in uw organisatie. 

Het ééndaagse trainingsprogramma DPIA gaat in op het juridische kader en de praktische uitvoering van een DPIA.

Programma “Er staan een toezichthouder op de stoep”, de sloepen rollen?

In deze cursus lichten we uw rechten en plichten en die van de toezichthouder nader toe en oefenen we met praktijkvoorbeelden. In de workshop bootsenwe een situatie na, waarin de AP toezicht uitoefent. 

Naar het programma

Programma Opleiding Functionaris voor Gegevensbescherming

De tweejarige post-HBO niveau opleiding functionaris voor gegevensbescherming sluit aan bij deze ruime rolomschrijving in de AVG. Deze opleiding biedt naast theoretische en juridische kennis ook praktische vaardigheden gericht op het risicogericht treffen van effectieve beheers- en beveiligingsmaatregelen en het organiseren van compliance met wettelijke en contractuele verplichtingen. 

Aan de cursussen en programma’s kan worden deelgenomen via open inschrijving en via de eigen leeromgeving van het bedrijf.

Onze dienstverlening

Bedrijven faciliteren met het programma beschermen van persoonsgegevens leidt tot de volgende dienstverlening.

FG Register

Wij nemen studenten die de opleiding Functionaris voor Gegevensbescherming volgen op in het register FG. Het register biedt zekerheid dat de kennis van de FG op voldoende niveau is om de rol van FG uit te kunnen oefenen. 

Examencommissie

Aan de Duthler Academy is een examencommissie verbonden die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de OER. Ook ziet de commissie toe op de kwaliteit van de cursussen en programma’s die Duthler Academy aanbiedt. De commissie staat open voor het beoordelen van bedrijfsspecifieke cursussen en programma’s.

PE-programma

Het PE-programma is bedoeld om de kennis van FG’s en andere professionals actueel en op niveau te houden. 

Accountability Seal Register

De wetgever vraagt van de verwerkingsverantwoordelijke en verwerker om zich te verantwoorden over de effectieve werking van beheers- en beveiligingsmaatregelen die zij verplicht zijn te treffen en bewijs daarvan te overleggen. MYOBI, een vertrouwde derde partij, heeft in overeenstemming met de AVG een compliance- en verantwoordingscyclus uitgewerkt en past deze toe voor bedrijven en instellingen. Zie voor meer informatie, voldoen aan de (wettelijke) verantwoordingsplicht.

SBC Managementsysteem

De wetgever verplicht de verwerkingsverantwoordelijke en verwerker registers bij te houden van verwerkingen, van verleende toestemmingen en van opgemerkte incidenten en datalekken. Wij kunnen deze verplichtingen onderbrengen in een administratie. In deze administratie leggen een verwerkingsverantwoordelijke en verwerker ook het bewijs van de effectieve werking van de getroffen beheers- en beveiligingsmaatregelen vast. SBR Powerhouse beheert een dergelijke administratie en bouwt de administratie verder uit. 

Adviesdiensten en rechtsbijstand

De professionals van Duthler Associates adviseren over inrichtings- en compliance-vraagstukken en vervullen (tijdelijk) rollen zoals die van de FG. Zie voor meer informatie het Beschermen van persoonsgegevens.

De advocaten van First Lawyers staan cliënten bij als de toezichthouder bij een bedrijf op de stoep staat, IT-leveranciers niet leveren wat is afgesproken of een bedrijf in aanraking komt met onvriendelijke hackers. Zie voor informatie een greep uit de Zaken.

Veelgestelde vragen

Kunnen wij het trainingsprogramma beschermen van persoonsgegevens inzetten onze organisatie?

Jazeker. Bij het afnemen van het trainingsprogramma beschermen van persoonsgegevens leveren wij uw bedrijfsspecifieke leeromgeving. Met behulp van de leeromgeving heeft u de beschikking over de logistiek en met behulp van het programma de content voor het effectief organiseren van beschermen van persoonsgegevens.

Kunnen wij het trainingsprogramma beschermen van persoonsgegevens uitbreiden met onze eigen trainingsprogramma’s?

Jazeker. Wij leveren bij het afnemen van programma’s de bedrijfsspecifieke leeromgeving waarmee u ook zelf programma’s kunt ontwerpen, bouwen, beheren en toepassen. Wij ondersteunen zelfbouw met het trainingsprogramma kennismanagement.

Wie verzorgt het onderhoud van de cursussen en programma’s?

De professionals van Duthler Associates en advocaten van First Lawyers verzorgen het onderhoud van de generieke cursussen en het programma beschermen van persoonsgegevens

Kunnen wij onze bedrijfsspecifieke leeromgeving gebruiken voor het organiseren van het beschermen van persoonsgegevens?

De bedrijfsspecifieke leeromgeving verzorgt de logistiek voor het organiseren van kennismanagement. De programma’s vormen de content voor kennismanagement. Wij bieden verschillende programma’s aan en het bedrijf kan zelf ook programma’s ontwerpen, bouwen, beheren en toepassen.

Laatste nieuws over het beschermen van persoonsgegevens

FG, wat moet je ermee? Kwaliteitstitel voor de FG: de Register FG

Door: Caroline Willemse met bijdragen van deelnemers van de werkgroep Ethiek. Borging van kwaliteit …

Boete Booking.com voor te laat melden datalek

Aanleiding Booking.com heeft een bestuurlijke boete van € 475.000 opgelegd gekregen van de Autoritei…

De rol van de FG bij AP-onderzoeken

De tennisbond KNLTB verwijt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) dat men de Functionaris voor Gegeven…


Heeft u vragen of behoefte aan een afspraak?

Neem gerust contact met ons op via +31 (0) 70 392 22 09 of servicedesk@duthleracademy.nl. Maak een afspraak met één van onze opleidingsadviseur.