Ga naar de inhoud

Algemene Voorwaarden

Voor consumenten (particulieren) hanteert Duthler Academy de Algemene Voorwaarden voor Particulier Onderwijs en Opleidingen van de NRTO. Deze zijn hier te downloaden.

1. Algemeen

1.1. De Opleiding Functionaris voor Gegevensbescherming (hierna: “Opleiding FG”) wordt u aangeboden door Duthler Academy, een onderdeel van Duthler Associates B.V. Met de inschrijving door de contractcursist – zoals bedoeld in art. 2 – komt een overeenkomst tot stand tussen de contractcursist en Duthler Associates B.V..

Duthler Academy werkt in het kader van de Opleiding FG samen met partners (ook wel: “verbonden personen”). Zo is er tussen Duthler Academy, Duthler Associates B.V. en First Lawyers B.V. een samenwerkingsovereenkomst gesloten die het mogelijk maakt de Opleiding FG aan te bieden en waarin de wederzijdse rechten en verplichtingen zijn vastgelegd.

De Opleiding FG bestaat uit vier clusters, te weten A.) formeel juridisch; B.) governance & compliance; C.) materieel, opzet, bestaan en werking van maatregelen en mechanismen; D.) assessment & audit. Elk cluster bestaat weer uit afzonderlijke modules.

1.2. Een kandidaat contractcursist schrijft zich in principe in voor de gehele Opleiding FG. Het is echter ook mogelijk afzonderlijke clusters en/of modules van de Opleiding FG te volgen. De inschrijvingen vinden plaats op basis van het “Inschrijfformulier Opleiding FG”. De totale kosten voor de opleiding worden door Duthler Academy in rekening gebracht bij de contractcursist of bij diens werkgever.

1.3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de gehele Opleiding FG, alle afzonderlijke clusters, modules, aanpalende werkzaamheden en diensten en offertes van Duthler Academy. De personen die door Duthler Academy zijn gemachtigd namens haar inschrijvingen te aanvaarden, worden aangeduid als “partner”.

1.3. Alle inschrijvingen worden geacht uitsluitend bij Duthler Academy en niet bij enige aan Duthler Academy verbonden persoon te zijn gedaan.

1.4. Niet alleen Duthler Academy maar ook iedere aan Duthler Academy verbonden persoon kan op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor opvolgers onder algemene titel van verbonden personen, vroeger verbonden personen, en de rechtsopvolgers onder algemene titel van vroeger verbonden personen.

1.5. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van voorwaarden van de contractcursist of diens werkgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Inschrijving en deelname

2.1. Inschrijving gebeurt door het volledig ingevulde “Aanmelden Opleiding FG” (hierna: “Inschrijfformulier”), gedateerd en ondertekend, inclusief de op het Inschrijfformulier aangegeven documenten, terug te sturen aan Duthler Academy (Duthler Associates B.V. , t.a.v. Duthler Academy, Frankenslag 137, 2582 HH, ’s-Gravenhage of per e-mail naar info@duthleracademy.nl.

2.2. Inschrijving is in principe voor de gehele opleiding van nominaal twee jaar, tenzij partijen daarvan schriftelijk afwijken in het opleidingsplan.

2.3. De inschrijving is definitief wanneer (i) Duthler Academy de toelaatbaarheid van de kandidaat contractcursist schriftelijk aan de contractcursist heeft bevestigd en (ii) Duthler Academy de betaling van de contractcursist heeft ontvangen, ofwel van diens werkgever. Voornoemde voorwaarden gelden cumulatief.

2.5. Wanneer de contractcursist definitief is ingeschreven wordt de contractcursist maximaal 26 maanden door Duthler Academy begeleid en gefaciliteerd. Als het certificaat binnen deze periode niet is behaald bestaat de mogelijkheid de Opleiding FG af te ronden zolang de Opleiding FG, het betreffende cluster of clusters en/of de betreffende module(s) door Duthler Academy en haar samenwerkingspartner worden aangeboden.

3. Onderwijs en examereglement (OER)

3.1. De OER bevat informatie over de Opleiding FG en legt de geldende procedures en rechten en plichten van de contractcursist en Duthler Academy vast met betrekking tot het onderwijs en de examens. De contractcursist en diens werkgever zijn verplicht zich te houden aan de OER van Duthler Academy. Met de inschrijving verklaren zij de OER uitdrukkelijk van toepassing en verklaren zich bereid aan de vereiste formaliteiten en procedures mee te werken.

4. Ingangsvoorwaarden en eisen

4.1. Voorwaarden:

 • Inschrijving voor de opleiding, clusters en/of modules van Duthler Academy staat open voor een ieder die de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en er uit het intakegesprek dat vooraf gaat aan de inschrijving geen bezwaren naar voren zijn gekomen, zulks ter uitsluitende beoordeling van Duthler Academy;
 • Er kunnen nadere regels worden gesteld aan de volgorde waarin op clusters en/of modules binnen de opleiding kan worden ingeschreven en aan de nadere inhoudelijke eisen aan het vooropleidingsniveau;
 • Bij de eerste inschrijving dient de contractstudent een geldig identiteitsbewijs te tonen, te tonen, zodat Duthler Academy de identiteit van de contractstudent kan vaststellen.
 • Ten aanzien van de nadere inhoudelijke eisen aan het vooropleidingsniveau, clusters en/of modules dient de contractcursist tenminste in het bezit te zijn van een HBO of WO-diploma, dan wel ter beoordeling door de toelatingscommissie moeten beschikken over aantoonbare kennis op gelijkwaardig niveau.

5. Inschrijfdatum en inschrijfduur

5.1. De dag van inschrijving voor de Opleiding FG, clusters en/of modules van Duthler Academy gaat in op de datum dat het inschrijfformulier is geretourneerd aan Duthler Academy (zie ook hetgeen is bepaald onder art. 2.3).

5.2. De inschrijfduur bedraagt 26 maanden voor de Opleiding FG vanaf de dag van inschrijving.

6. Rechten uit inschrijving

6.1. Inschrijving geeft het recht op tentaminering, het gebruik van een e-Learningomgeving, het recht op ontvangst van cursusmateriaal en op de door voor de cursist beschikbare opleiding, clusters en/of modules:

 • Bijwonen van en deelnemen aan workshops die voor de gehele opleiding, clusters en/of modules door Duthler Academy worden georganiseerd;
 • In totaal vier uur voor (schriftelijke of mondelinge) beantwoording van specifieke vragen. Voor beantwoording van vragen die meer tijd vergen wordt het normale uurtarief van samenwerkingspartners in rekening gebracht;
 • Toegang tot een besloten portaal dat Duthler Academy heeft ingericht en door Duthler Academy wordt beheerd. De inloggegevens voor dit portaal dienen strikt vertrouwelijk te worden gehouden en mogen niet aan anderen worden verstrekt.

7. Beëindiging (rechten uit) inschrijving

7.1. De inschrijving eindigt:

 • door het verstrijken van de inschrijvingsduur;
 • door het overlijden van de contractstudent;
 • op schriftelijk eigen verzoek van de contractcursist. Een verzoek tot beëindiging van de Opleiding FG, clusters en/of modules dient de contractcursist bij aangetekende brief te richten aan Duthler Associates B.V., t.a.v. Duthler Academy, Frankenslag 137, 2582 HH, ’s-Gravenhage;
 • indien aan de contractcursist ofwel aan diens werkgever kan worden toegerekend dat nakoming uit de verplichtingen op basis van de inschrijving niet, niet-tijdig of onjuist plaatsvindt is Duthler Academy bevoegd om na een sommatie bij aangetekende brief, gehoord de contractcursist, de inschrijving zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen of op te schorten.
 • Voortijdige beëindiging van de inschrijving om welke reden dan ook ontslaat de contractstudent of diens werkgever niet van de plicht het gehele cursusgeld te voldoen.

8. Opleidingsbedrag, betalings- en annuleringsregeling

8.1. Kosten voor deelname aan de Opleiding FG, dan wel afzonderlijke clusters en/of modules worden per contractcursist vastgesteld met behulp van een opleidingsplan en gelden voor de duur van de opleiding. Het opleidingsplan maakt onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.

8.2. Bij inschrijving voor de Opleiding FG is de contractcursist voor de totale Opleiding FG, dan wel afzonderlijke clausules en/of modules een nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De contractcursist of diens werkgever betaalt deze vergoeding aan Duthler Academy.

8.3. Alle facturen zullen door de contractcursist of diens werkgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal de contractcursist of diens werkgever binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. De factuurdatum moet worden beschouwd als een fatale termijn.

8.4. Betaling door de contractcursist of diens werkgever geschiedt zonder verrekening of opschorting.

8.5. Tot drie weken voor aanvangsdatum van de Opleiding FG, dan wel het cluster en/of de module kan uitsluitend schriftelijk worden geannuleerd (zie art. 7.1 onder c). Wij brengen daarvoor € 225,- excl. btw administratiekosten in rekening. Bij annulering binnen drie weken voor de datum van de Opleiding FG, het cluster, de module brengen wij het volledige bedrag in rekening, ook wanneer de aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden. Restitutie van betaalde bedragen is dan niet meer mogelijk. Het is wel mogelijk om een plaatsvervanger te sturen.

In overleg kan besloten worden om u door te schuiven naar een opleiding, cluster of module op een later moment.

9. Cursusprogramma

9.1. Duthler Academy behoudt zich het recht voor docent-, programma- en/of locatiewijzigingen aan te brengen. Deelnemers worden voorafgaand aan de opleiding over eventuele wijzigingen geïnformeerd voor zover tijdig bekend bij Duthler Academy.

9.2. De invulling van de Opleiding FG en de opstelling van het opleidingsplan is gebaseerd op de informatie die door de contractcursist is verstrekt. De contractcursist staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de Opleiding FG heeft verstrekt. Duthler Academy zal de te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Deze verplichtingen hebben het karakter van een inspanningsverplichting.

10. Privacy

10.1. Wij verwerken gegevens van de contractcursist en diens werkgever voor de uitvoering van de Opleiding FG en om hen, ook per e-mail, op uw vakgebied van informatie te voorzien over uitgaven en diensten van Duthler Academy en haar samenwerkingspartners. In iedere e-mail is een afmeldmogelijkheid opgenomen. Als u in het geheel geen prijs stelt op deze informatie, ook niet over producten en diensten van zorgvuldig door de Duthler Academy geselecteerde derden, kunt u dit schriftelijk melden bij Duthler Associates B.V., t.a.v. Duthler Academy, Frankenslag 137, 2582 HH Den Haag of per e-mail via servicedesk@duthleracademy.nl.

11. Aansprakelijkheid / disclaimer

11.1. Duthler Academy en haar verbonden personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die door de contractcursist, diens werkgever of derden, wordt geleden in verband met de opleiding uit welke oorzaak ook, diefstal of verlies en eventuele gevolgschade of productschade inbegrepen, behoudens voor door de wederpartij te bewijzen, opzet of bewuste roekeloosheid van Duthler Academy en of verbonden personen.

11.2. Indien Duthler Academy en/of haar verbonden personen onverhoopt toch tot een vergoeding van schade is gehouden, zal die vergoeding nimmer de factuurprijs van de contractcursist dan wel van de verrichte werkzaamheden overschrijden (zie ook art. 8.2).

11.2. Hoewel de inhoud van de Opleiding FG, clusters, modules, website en e-Learning (hierna ook wel: “het onderwijsmateriaal”) op zorgvuldige wijze is samengesteld, kan Duthler Academy niet instaan voor de juistheid of volledigheid van het onderwijsmateriaal. Duthler Academy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van het onderwijsmateriaal, daaronder mede begrepen handelen, nalaten en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoeld onderwijsmateriaal, alsmede de (tijdelijke) onmogelijkheid om het onderwijsmateriaal te kunnen gebruiken.

11.3. Duthler Academy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door verbonden personen aangeboden informatie. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermd(e) werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

11.4. Indien zich tijdens de uitvoering van het Opleiding FG een gebeurtenis voordoet die leidt tot aansprakelijkheid van Duthler Academy, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de in dat geval door Duthler Associates B.V. afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

11.3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de contractcursist de schade onverwijld na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Duthler Academy meldt.

11.4. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één (1) jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de cliënt met de schade en met Duthler Academy als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.

11.5. Indien Duthler Academy een aan haar verbonden persoon bij de uitvoering van de Opleiding FG inschakelt, dan is Duthler Academy jegens de contractcursist ofwel diens werkgever niet aansprakelijk voor enige fout die door de verbonden persoon mocht worden gemaakt. Met de inschrijving bij Duthler Academy, verleent contractcursist aan Duthler Academy de bevoegdheid om, als een door Duthler Academy ingeschakelde persoon zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheid mede namens contractcursist te aanvaarden.

11.6. De in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen en vergoedingsrechten gelden ook voor iedere aan Duthler Academy verbonden persoon, in het verleden verbonden personen en rechtsopvolgers onder algemene en bijzondere titel van de verbonden personen. De verbonden personen kunnen zich op deze algemene voorwaarden beroepen.

12. Intellectuele eigendom

12.1. Documenten, ideeën, gegevens, modellen, technieken, instrumenten, geschriften, waaronder ook software, producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten of andere informatie die zijn gebruikt voor de uitvoering van de Opleiding FG, zijn en blijven het eigendom van Duthler Academy en/of haar samenwerkingspartners. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Duthler Academy en/of haar samenwerkingspartner. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Opleiding FG, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

12.2. Behoudens de door de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit het (cursus)materiaal van Duthler Academy worden verveelvoudigd (waaronder begrepen het opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand) en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Duthler Academy.

13. Vertrouwelijkheid

13.1. Partijen zijn verplicht strikte geheimhouding in acht te nemen met betrekking tot alle vertrouwelijke informatie waarmee zij bij de uitvoering van een opdracht in aanraking komen. Als vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval aangemerkt alle materialen (waaronder methoden, apparatuur/programmatuur), documenten, ideeën, gegevens, producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten of andere informatie. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Opleiding FG, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

14. Toepasselijk recht

14.1. Op deze algemene voorwaarden en de rechtsverhouding tussen Duthler Academy en haar contractcursisten of diens werkgever is Nederlands recht van toepassing. Alleen de echter de ’s-Gravenhage is bevoegd in eerste instantie van enig geschil tussen Duthler Academy en contractcursist kennis te nemen.

Duthler Academy is een onderdeel van Duthler Assocates B.V. Duthler Associates B.V. is gevestigd in ’s-Gravenhage en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 27173205.

Van deze algemene voorwaarden bestaat een Nederlandse en een Engelse versie In het geval van enige discrepantie tussen de Nederlandse versie en de Engelse versie, prevaleert de Nederlandse versie.