Ga naar de inhoud

Privacy en aanpalende internationale wetgeving

De Europese wetgever heeft niet alleen in de AVG het beschermen van persoonsgegevens willen uniformeren en reguleren. Er is ook Europese wet- en regelgeving die vanuit andere perspectieven zoals de razendsnelle ontwikkelingen rond Artificial Intelligence (AI), de marktmacht van grote technologiebedrijven en de dreiging van cybercrime, bescherming van persoonsgegevens reguleert. Denk aan de Digital Services Act (DSA), de AI Act, de Network and Information Security Directive (NIS) en de eIDAS-verordening. De verordeningen hebben rechtstreekse werking in alle lidstaten van de EU. De richtlijnen zijn of worden omgezet in nationale wetgeving.

Voor het organiseren van het beschermen van persoonsgegevens is het noodzakelijk om kennis van ook deze verordeningen en richtlijnen te hebben. In deze cursus leer je de samenhang tussen de AVG en de aanpalende Europese en internationale wetgeving te onderkennen en toe te passen. Zo kennen ook de NIS-richtlijn en eIDAS-verordening meldplichten van cyberincidenten bij verschillende autoriteiten en binnen verschillende tijdskaders. Ook leer je de internationale wettelijke verplichtingen te relateren aan de specifieke bedrijfsactiviteiten en te vertalen naar te treffen maatregelen.

Introductie van de docenten:

Category:

Doelgroep

De deelnemers hebben de basiscursus ‘Overzicht huidige privacywet- en regelgeving’ gevolgd en succesvol afgerond. De deelnemers hebben kennis van de basisbeginselen, rechten en verplichtingen van de AVG.  Wij bevelen de cursisten aan ook de cursus ‘Privacy en aanpalende nationale wetgeving’ voorafgaand aan deze cursus te volgen.

Conform de richtsnoeren van de Europese toezichthouders is voor de Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) grondige kennis van deze aanpalende internationale wetgeving noodzakelijk om goed advies te kunnen geven en toezicht uit te kunnen oefenen. Privacy officers, bedrijfsjuristen en compliance managers en medewerkers kunnen hun taken niet goed uitoefenen als zij niet over kennis hebben van deze aanpalende internationale wetgeving beschikken. Ook voor een CISO en IT auditor geldt dat deze kennis tot hun bagage moet behoren.

De CISO, de compliance manager en de IT auditor treffen immers passende technische en organisatorische maatregelen die beantwoorden aan de wettelijke compliance verplichtingen. Het treffen van deze maatregelen vraagt aanpassingen in de organisatie van de bedrijfsactiviteiten. Het ontwikkelen van juridische kennis om veranderingsprocessen kracht bij te zetten heeft de aandacht van de opleidingsmanagers, afdelingsmanagement en trainingscoördinatoren.

Afhankelijk van de bedrijfsactiviteiten en de aard en omvang van de gegevensverwerkingen kan deze kennis tot slot ook voor andere medewerkers relevant zijn. Voor hen kan deze cursusonderdeel zijn van het kennismanagement.

Voor de genoemde rollen zijn verschillende leerpaden beschikbaar.

Doelen

De Europese wetgever heeft niet alleen in de AVG het beschermen van persoonsgegevens willen uniformeren en reguleren. Er is ook andere Europese wet- en regelgeving die tot doel heeft grondrechten van Europese burgers te beschermen en inhoudelijke raakvlakken heeft met de AVG. In deze cursus bespreken we deze andere Europese en internationale wetgeving en gaan we in op de inhoudelijke raakvlakken. We brengen de wet- en regelgeving met elkaar in verband, relateren deze aan bedrijfsactiviteiten en destilleren wettelijke verplichtingen.

De deelnemers kennen na het volgen van deze cursus het speelveld van Europese en internationale wetgevers. Zij kunnen nieuwe wetgevingsinitiatieven in perspectief van andere wetgeving plaatsen. De deelnemers kunnen na het volgen van de cursus verschillende aanpalende Europese en internationale wet- en regelgeving met elkaar in verband brengen. Ze kunnen zelf uit het voor hen relevante wettelijk kader compliance verplichtingen en eventuele aandachtspunten destilleren.

Door de wetgeving te relateren aan concrete voorbeelden ontstaat inzicht en ervaring.

Cursuscategorie Formeel Juridisch

Deze cursus borduurt voort op de cursussen ‘Overzicht huidige privacywetgeving‘ en ‘Privacy en aanpalende nationale wetgeving‘. Voor het organiseren van het beschermen van persoonsgegevens is deze cursus onmisbaar. De relevante wettelijke verplichtingen en daarmee samenhangende compliance doelstellingen vloeien immers niet alleen voort uit de AVG en nationale aanpalende wetgeving, maar ook uit internationale wetgeving.

Organisatie van de opleiding

Vanuit uw persoonlijke leeromgeving heeft u toegang tot de cursus. In deze leeromgeving vindt u de de relevante teksten van aanpalende internationale wet- en regelgeving. Daarnaast bevat de leeromgeving toelichtende teksten, relevante artikelen uit wetenschappelijke tijdschriften en voorbeelden van zaken waarin de toepassing en interpretatie van Europese en internationale wet- en regelgeving aan de orde is. Wij adviseren u om voorafgaand aan de workshop de leeromgeving te bezoeken. In de leeromgeving zijn diagnostische toetsen te vinden waarmee u uw kennisniveau kunt testen.

Tijdens een workshop lichten de docenten de relevante onderdelen van Europese en internationale wet- en regelgeving nader toe en brengen deze met elkaar in verband. Ze behandelen de concrete toepassing en vertaling naar het organiseren van bescherming van persoonsgegevens. Er is alle ruimte voor het stellen van vragen.

Tevens geven de docenten tijdens de workshop handvatten hoe de Europese en internationale wet- en regelgeving vertaald kan worden naar wettelijke verplichtingen in de context van specifieke bedrijfsactiviteiten.

Na het volgen van de workshop kunt u vanuit uw leeromgeving een tentamen maken. Vanuit de leeromgeving koppelt de docent de resultaten vervolgens aan u terug.

Na het succesvol afronden van het tentamen blijft de cursus voor u beschikbaar. De docenten onderhouden de cursus zodat u altijd toegang heeft tot een cursus die actueel is.

De docenten

Ervaren juristen en advocaten verzorgen deze cursus. De docenten hebben een juridische achtergrond, ruime kennis van de AVG en Europese en internationale wet- en regelgeving en hebben veel ervaring met het vertalen ervan naar het organiseren van gegevensbescherming in diverse organisaties.

Aanmelding en investering

Wij bieden een deelnemer een persoonlijke leeromgeving aan, eventueel binnen een bedrijfsspecifieke leeromgeving, waarin het programma opleiding Functionaris voor Gegevensbescherming toegankelijk is.

De zelfstudie duurt ongeveer 16 uur en het uitvoeren van een diagnostische toets 2 uur. Het volgen van de workshop is 4 uur op onze locatie. De cursus is van 10:00 tot 14:00 en het tentamen is 2 – 4 uur. Aantal PE-punten: 4.

Als u vragen heeft, neemt u dan contact op met de servicedesk. Zij staan u graag te woord. Ga hier naar het overzicht met de programma’s en categorieën van andere cursussen.