Ga naar de inhoud

De AVG in internationaal perspectief: Europa en doorgifte naar derde landen

In de cursus bespreken wij de formeel-juridische basis van de toepassing van de AVG in Europa zelf alsook in geval van doorgifte naar derde landen.

Wij bespreken de kaders waarbinnen de AVG tot stand is gekomen. Ook gaan wij in op de relatie met het EVRM en het Verdrag van Straatsburg en de verschillende manieren waarop rechtsbescherming kan worden gezocht. De rechtsgang naar het Europese Hof van Justitie en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens wordt toegelicht aan de hand van enkele recente uitspraken. Ook komt aan de orde hoe het toezicht op Europees niveau is geregeld. De samenwerking tussen de nationale toezichthouders in de European Data Protection Board (EDPB) wordt toegelicht.

De AVG beoogt een uniform niveau en wijze van bescherming van persoonsgegevens in alle lidstaten van de EU. Omdat de verwerking van persoonsgegevens niet altijd of liever gezegd meestal niet beperkt is tot de grenzen van de EU, stelt de AVG voorwaarden voor doorgifte van persoonsgegevens vanuit de EU naar derde landen.

Gemeenschappelijke noemer van deze voorwaarden is dat in de derde landen een met de AVG vergelijkbaar beschermingsniveau vereist is om persoonsgegevens aan deze derde landen te mogen doorgeven. Daarnaast is de toepassing van de AVG in Europa materieel en territoriaal begrensd. Kennis daarvan is essentieel bij Europees en internationaal zaken doen.

Introductie van de docenten:

Category:

Doelgroep

De deelnemers hebben de cursus ‘Overzicht huidige privacywet- en regelgeving’ en ‘Jurisprudentie, besluiten en richtsnoeren’ succesvol afgerond. De deelnemers hebben een gedegen kennis van de basisbegrippen, beginselen en rechten en plichten van de AVG en kunnen deze in concrete situaties toepassen.

Voor de Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) is kennis van de toepassing van de AVG in Europa en in geval van doorgifte naar derde landen belangrijk in geval de verwerkingsverantwoordelijke of verwerker door wie hij of zij is aangesteld internationaal opereert. Dat geldt ook voor privacy officers, bedrijfsjuristen en compliance managers en medewerkers. Voor een CISO en IT-auditor is deze kennis aan te bevelen. Voor trainingscoördinatoren en opleidingsmanagers is deze kennis belangrijk omdat zij binnen de organisatie de juiste rollen aan leerpaden moeten kunnen koppelen.

Het is belangrijk dat ook andere medewerkers die betrokken zijn bij het organiseren van het effectief beschermen van persoonsgegevens op Europese schaal en internationaal verband beschikken over eenzelfde kennisniveau. Afhankelijk van de aard en omvang van de verwerkingen is het aan te bevelen deze medewerkers In house trainingen aan te bieden als onderdeel van het kennismanagement.

Voor de genoemde rollen zijn verschillende leerpaden beschikbaar.

Doelen

De deelnemers begrijpen de samenhang van de AVG met andere Verdragen waarin het grondrecht op privacybescherming is geregeld en de wijze waarop de rechtsbescherming is geregeld.

De deelnemers begrijpen de materiële en territoriale werking van de AVG bij Europees en internationaal zakendoen en kunnen deze ook toepassen. Zij kennen de voorwaarden die de AVG stelt aan internationale doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen.

Cursuscategorie Formeel Juridisch

De AVG beoogt een uniforme rechtsbescherming van betrokkenen wiens persoonsgegevens worden verwerkt binnen Europa of door bedrijven die gevestigd zijn in Europa. Om die reden heeft de AVG rechtstreekse werking in alle lidstaten van de EU en stelt de AVG regels aan de doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen. De formeel-juridische aspecten die zien op verwerkingen van persoonsgegevens binnen Europa en op doorgifte naar derde landen vertalen we naar praktische toepassingen en mogelijkheden.

Organisatie van de opleiding

Vanuit uw (persoonlijke) leeromgeving heeft u toegang tot de cursus. In deze leeromgeving vindt u de teksten van de relevante verdragen, jurisprudentie van de Europese hoven en richtsnoeren van Europese toezichthouders. Daarnaast bevat de leeromgeving ook materiaal om u mee te nemen door de leerstof. Wij adviseren u om voorafgaand aan de workshop de leeromgeving te bezoeken. In de leeromgeving zijn diagnostische toetsen te vinden waarmee u uw kennisniveau kunt testen.

Tijdens een workshop lichten de docenten de relevante verdragen, jurisprudentie van de Europese hoven en richtsnoeren van Europese toezichthouders nader toe. Ze behandelen een paar concrete uitspraken van Europese hoven. Er is alle ruimte is voor het stellen van vragen.

Tevens geven de docenten tijdens de workshop handvatten voor bedrijven die hun bedrijfsactiviteiten internationaal hebben georganiseerd en daarbij persoonsgegevens verwerken. Dit doen zij aan de hand van onderwerpen als het uitoefenen van rechten door betrokkenen; gegevensverwerkingen in meerdere landen en het organiseren van toezicht.

Na het volgen van de workshop kunt u vanuit uw leeromgeving een tentamen maken. Vanuit de leeromgeving koppelt de docent de resultaten vervolgens aan u terug.

Na het succesvol afronden van het tentamen blijft de cursus voor u beschikbaar. De docenten onderhouden de cursus zodat u altijd toegang heeft tot een cursus die actueel is.

De docenten

Ervaren juristen en advocaten verzorgen deze cursus. De docenten hebben een juridische achtergrond, ruime kennis van de AVG in Europees en internationaal perspectief en hebben veel ervaring met het organiseren van Europese en internationale gegevensverwerkingen bij diverse internationaal opererende bedrijven.

Onze docenten houden alle ontwikkelingen op het gebied van doorgifte naar derde landen bij, inclusief de jurisprudentie van Europese hoven, en publiceren hierover in blogs op onze website.

Aanmelding en investering

Wij bieden een deelnemer een persoonlijke leeromgeving aan, eventueel binnen een bedrijfsspecifieke leeromgeving, waarin het programma opleiding Functionaris voor Gegevensbescherming toegankelijk is.

De zelfstudie duurt ongeveer 16 uur en het uitvoeren van een diagnostische toets 2 uur. Het volgen van de workshop is 4 uur op onze locatie. De cursus is van 10:00 tot 14:00 en het tentamen is 2 – 4 uur. Aantal PE-punten: 4.

Als u vragen heeft, neemt u dan contact op met de servicedesk. Zij staan u graag te woord. Ga hier naar het overzicht met de programma’s en categorieën van andere cursussen.