Ga naar de inhoud

De AVG in internationaal perspectief: instrumenten voor doorgifte naar derde landen

Doorgifte naar derde landen vanuit de EU is slechts mogelijk als bedrijven aan de voorwaarden en eisen van de AVG voldoen. In deze cursus bespreken wat de voorwaarden en eisen concreet inhouden en hoe bedrijven daaraan kunnen voldoen. We gaan in op adequaatheidsbesluiten, passende waarborgen, zoals binding corporate rules, gedragscodes en modelcontracten, en specifieke uitzonderingen. We bespreken guidelines, waarin deze voorwaarden verder zijn genuanceerd en nemen de deelnemers mee bij de uitvoering van een DTIA. In een DTIA brengen bedrijven de risico’s in kaart van gegevensdoorgifte naar derde landen, op een vergelijkbare wijze als bij een DPIA

Er is bij het verwerken van persoonsgegevens al snel sprake van doorgifte aan derde landen. Als een verwerkingsverantwoordelijk gebruik wil maken van de diensten van een verwerker buiten de EER dan is de kennis uit deze cursus essentieel niet alleen over de voorwaarden en eisen, maar ook om passende juridische beheersmaatregelen te kunnen treffen.

Het voldoen aan de voorwaarden en het gebruik van instrumenten is slechts een begin. Het in kaart brengen van risico’s, het treffen van passende beheersmaatregelen en het kunnen aantonen van de werking er van, zijn stappen die daarna volgen. Wij bespreken aan de hand van een casus van een internationaal opererend bedrijf wat dit concreet betekent en hoe dit in de praktijk vorm kan krijgen.

Introductie van de docenten:

Category:

Doelgroep

De deelnemers hebben de cursus ‘De AVG in internationaal perspectief: Europa en doorgifte naar derde landen’ en succesvol afgerond. De deelnemers hebben kennis van de voorwaarden en eisen die de AVG stelt aan de toepassing van de AVG in de EU en gegevensdoorgifte naar derde landen.

Voor de Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) is kennis van de concrete toepassing van de instrumenten van de AVG in geval van doorgifte naar derde landen belangrijk in geval de verwerkingsverantwoordelijke of verwerker door wie hij of zij is aangesteld internationaal opereert. Dat geldt ook voor privacy officers, bedrijfsjuristen en compliance managers en medewerkers van internationaal opererende bedrijven. Voor een CISO en IT auditor is deze kennis aan te bevelen.

Het is belangrijk dat ook andere medewerkers die betrokken zijn bij het organiseren van het effectief beschermen van persoonsgegevens op Europese schaal en internationaal verband beschikken over eenzelfde kennisniveau. Afhankelijk van de aard en omvang van de verwerkingen is het aan te bevelen deze medewerkers in-house trainingen aan te bieden als onderdeel van het kennismanagement. Als een bedrijf mondiaal opereert dan is het organiseren van het effectief beschermen van persoonsgegevens ook een belangrijk aandachtsgebied voor de bedrijfsleiding.

Voor de genoemde rollen zijn verschillende leerpaden beschikbaar.

Doelen

Vanuit een internationaal perspectief ontwikkelen deelnemers kennis over en inzicht in de rechten van betrokkenen en wettelijke en contractuele verplichtingen van verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers. Er is speciale aandacht voor de toepassing van AVG-instrumenten om persoonsgegevens door te kunnen geven aan derde landen.

De deelnemer ontwikkelt, vanuit een internationaal perspectief kennis over het effectief beschermen van persoonsgegevens, krijgt gevoel bij aansprakelijkheids- en kostenrisico’s van internationale doorgifte van persoonsgegevens en kan passende juridische beheersmaatregelen noemen en toepassen.

Aan de hand van een bedrijfscasus bespreken wij juridische maatregelen die noodzakelijk zijn om effectief internationaal te opereren.

Organisatie van de opleiding

Vanuit uw persoonlijke leeromgeving heeft u toegang tot de cursus. In deze leeromgeving vindt u de relevante teksten van de AVG-instrumenten voor internationale doorgifte van persoonsgegevens en de toepasselijke richtsnoeren. Daarnaast bevat de leeromgeving materiaal om u mee te nemen door de leerstof. Wij adviseren u om voorafgaand aan de workshop de leeromgeving te bezoeken. In de leeromgeving zijn diagnostische toetsen te vinden waarmee u uw kennisniveau kunt testen.

Tijdens een workshop lichten de docenten de relevante teksten van de AVG-instrumenten voor internationale doorgifte van persoonsgegevens en de toepasselijke richtsnoeren nader toe. Ze behandelen de concrete toepassing van een paar instrumenten. Er is alle ruimte is voor het stellen van vragen.

Tevens geven de docenten tijdens de workshop handvatten voor bedrijven die hun bedrijfsactiviteiten internationaal hebben georganiseerd en daarbij persoonsgegevens verwerken. Dit doen zij aan de hand van onderwerpen als het uitoefenen van rechten door betrokkenen; gegevensverwerkingen in meerdere landen en het organiseren van toezicht.

Na het volgen van de workshop kunt u vanuit uw leeromgeving een tentamen maken. Vanuit de leeromgeving koppelt de docent de resultaten vervolgens aan u terug.

Na het succesvol afronden van het tentamen blijft de cursus voor u beschikbaar. De docenten onderhouden de cursus zodat u altijd toegang heeft tot een cursus die actueel is.

De docenten

Ervaren juristen en advocaten verzorgen deze cursus. De docenten hebben een juridische achtergrond, ruime kennis van de AVG in Europees en internationaal perspectief en hebben veel ervaring met het organiseren van Europese en internationale gegevensverwerkingen bij diverse internationaal opererende bedrijven.

Onze docenten houden alle ontwikkelingen op het gebied van doorgifte naar derde landen bij, inclusief de AVG-instrumenten, en publiceren hierover in blogs op onze website.

Aanmelding en investering

Wij bieden een deelnemer een persoonlijke leeromgeving aan, eventueel binnen een bedrijfsspecifieke leeromgeving, waarin het programma opleiding Functionaris voor Gegevensbescherming toegankelijk is.

De zelfstudie duurt ongeveer 16 uur en het uitvoeren van een diagnostische toets 2 uur. Het volgen van de workshop is 4 uur op onze locatie. De cursus is van 10:00 tot 14:00 en het tentamen is 2 – 4 uur. Aantal PE-punten: 4.

Als u vragen heeft, neemt u dan contact op met de servicedesk. Zij staan u graag te woord. Ga hier naar het overzicht met de programma’s en categorieën van andere cursussen.