Ga naar de inhoud

Duthler Academy faciliteert CIP leden met kennis en kunde

‘Samenwerken aan informatieveiligheid en privacybescherming’

Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) is een publiek-private netwerkorganisatie die bestaat uit Participanten en Kennispartners. Kennispartners zijn marktpartijen die met een convenant verbonden zijn aan het CIP en een hoeveelheid uren hebben toegezegd in de samenwerking. Bij CIP aangesloten partners werken op basis van ‘voor allen, door allen’.

Duthler Associatesis sinds de oprichting van het platform een ​​kennispartner van CIP. Duthler Academy, onderdeel van Duthler Associates en opgericht in 2014, is een toonaangevend opleidingsinstituut op het gebied van legal, compliance, gegevensbescherming en privacy.

Integraal opleidingspakket

Het beschermen van persoonsgegevens vraagt vooral om een gedragsverandering bij de medewerkers van een organisatie. Bij het verwerken van persoonsgegevens door een verwerkingsverantwoordelijke staat het individu centraal en heeft het individu de regie en de controle over de eigen persoonsgegevens. Als het individu deze rechten uitoefent, ontstaat bij de verwerkingsverantwoordelijke een verschuiving in het paradigma van het verwerken van persoonsgegevens en informatievoorziening. Het onderkennen hiervan begint met kennis en begrip.

Bewustwording

De Engelse tekst van artikel 39 van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (Avg), “awareness-raising and training of staff ”, verwijst naar kennisontwikkeling en het kweken van bewustwording. Duthler Academy heeft haar opleidingspakket hierop aangesloten.

Het integrale opleidingspakket kan de verschillende lagen in een organisatie voorzien van kennis en ervaringen. De Opleiding FG is specifiek bedoeld voor de gegevensbeheerder, zoals de FG, of privacyofficer. De driedaagse company training gegevensbescherming richt zich op kennisontwikkeling bij sleutelfunctionarissen en management en het privacy bewustwordingsprogrammais bedoeld voor alle medewerkers die in hun dagelijkse werk met persoonsgegevens omgaan.

Lagen binnen de organisatie

Een organisatie heeft slechts één of twee FG’s nodig. In de primaire en secundaire bedrijfsprocessen vinden wij sleutelfunctionarissen en medewerkers, zij zullen de meeste datalekken en incidenten signaleren.

Het is voor een organisatie effectief en kostenefficiënt dat de ontwikkeling en opbouw van kennis en bewustwording in de verschillende lagen onderling op elkaar zijn afgestemd Dit begint met een actueel en sectorspecifiek wettelijk kader en baseline, dat uiteindelijk resulteert in de professioneel vorm kunnen geven van de verantwoordingsplicht. De onderlinge afstemming heeft ook betrekking op het in de organisatie hanteren van dezelfde definities van begrippen, het signaleren en afwerken van incidenten en datalekken, en reageren op betrokkenen die hun rechten uitoefenen.

Deze integrale aanpak is dynamisch. Nieuwe interpretaties van wet- en regelgeving door rechters en toezichthouders alsmede meer passende maatregelen worden toegevoegd aan het opleidingspakket. De medewerkers houden dan ook toegang tot de kennis via de e-learning omgeving van Duthler Academy.

Aantoonbaarheid

Met het opleidingspakket heeft een participant de mogelijkheid om integraalaantoonbaar en continu haar medewerkers te trainen. Het bewijs van effectieve werking van de inspanningen van bewustwording kunnen aan de toezichthouder worden overgelegd. De leermiddelen zijn op de doelgroepen gericht en hiermee kunnen de kosten laag worden gehouden.

Ons opleidingsaanbod

CIP en Duthler Academy zijn overeengekomen dat participanten van CIP tegen een flinke korting (15%) gebruik kunnen maken van het gehele opleidingsaanbodvan Duthler Academy. Duthler Academy is een door NRTO geaccrediteerd opleidingsinstituut. Hierdoor zijn de diensten van Duthler Academy vrijgesteld van BTW.

Contact

Interesse? Bekijk al onze opleidingen. Neem gerust contact met ons op via +31 0 (70) 392 22 09, servicedesk@duthleracademy.nl.