Ga naar de inhoud

Privacy bewustwording op de werkvloer

Medewerkers sturen bedrijfsprocessen aan waarin persoonsgegevens worden verwerkt (bijvoorbeeld verzamelen, opslaan, lezen, muteren of verwijderen). IT-systemen ondersteunen bedrijfsprocessen. De ervaring leert dat een groot deel van de incidenten, datalekken en andere inbreuken op bedrijfs- en persoonsgegevens op de werkvloer ontstaat.

Het is essentieel voor het beschermen van bedrijfs- en persoonsgegevens dat de medewerkers en het management kunnen onderkennen wat een incident is, wat de gevolgen zijn van niet adequaat reageren op incidenten, hoe het te voorkomen en wat te doen bij een incident. Wij bieden een bewustwordingsprogramma aan dat het gedrag en houding van medewerkers en management ten aanzien van het beschermen van bedrijfs- en persoonsgegevens verandert. De gedragsverandering leidt tot een proactieve en alerte houding.

In uw bedrijfsspecifieke leeromgeving zijn de inspanningen van uw medewerkers zichtbaar zodat u ook op dit punt aan uw accountabilityverplichting kunt voldoen. De belasting van medewerkers is beperkt. Tegelijkertijd zet u een onmisbare stap als organisatie naar het beschermen van persoonsgegevens en het aantoonbaar voldoen aan de AVG. Een ervaren interne of desgewenst externe privacy professional ondersteunt uw FG of interne projectleider met het opzetten en uitvoeren van het programma in uw organisatie.

Na het succesvol doorlopen van het programma ontvangen uw medewerkers een certificaat van deelname. De uitkomsten van het programma neemt een bedrijf op in haar privacyboekhouding (zie bijvoorbeeld het SBC Managementsysteem) als bewijs van effectieve werking van de getroffen beheersmaatregel.

Het programma zorgt ervoor dat medewerkers:

  • Risicobewust zijn: De medewerkers zijn zich bewust zijn van de risico’s die gepaard gaan met het verwerken van persoonsgegevens.
  • Aansprakelijkheids- en kostenrisico’s beperken: De medewerkers hebben kennis van het toepassen van praktische handvatten om privacy- en beveiligingsrisico’s te beperken.
  • Opletten bij het delen van (persoons)gegevens: De medewerkers handelen doortastend bij het delen van persoonsgegevens.
  • Incidenten en datalekken kunnen onderkennen: De medewerkers onderkennen incidenten en datalekken en weten welke procedures gevolgd moeten worden.
  • Doortastend handelen bij incidenten als dat nodig is: Dagelijks wordt de bedrijfsvoering door vele voorvallen bedreigd. De beheers- en beveiligingsmaatregelen beschermen de persoons- en bedrijfsgegevens tegen vele bewuste en onbewuste pogingen het bedrijf te benadelen of te schaden. Het gaat er om relevante pogingen te onderkennen, bedrijfsrisico’s in te schatten en passende maatregelen te treffen.

Organisatie van de training

De aard en de omvang van de bedrijfs- en persoonsgegevens die uw bedrijf verwerkt kan aanleiding zijn bedrijfsspecifieke programma’s te ontwikkelen. De aanleiding kan ook zijn het uitbesteden van het verwerken van bedrijfs- en persoonsgegevens aan verwerkers. Ook het doorvoeren van wijzigingen in de bedrijfsactiviteiten, die door bedrijfsprocessen effectief georganiseerd moeten worden en waarbij medewerkers en management verantwoordelijk zijn voor het aansturen van de bedrijfsprocessen waarbij zij gebruikmaken van IT-systemen, kan een aanleiding zijn (te overwegen) bedrijfsspecifieke bewustwordingsprogramma’s te ontwikkelen.

De bedrijfsspecifieke leeromgeving biedt u de mogelijkheid het ontwikkelen, het beheren en het volgen van deze programma’s te ondersteunen.

Offerte aanvragen

De bedrijfsleiding beslist over de aard en omvang van het opbouwen van haar kennismanagement en daarmee ook over de inspanningen voor bewustwordingstrainingen. Zie: trainingsprogramma kennismanagement. Het is verstandig professionele ondersteuning in de organisatie bij de opleidingsmanager en trainingscoördinator neer te leggen en specialistische kennis in te huren.

De professionals van Duthler Associates staan graag voor u klaar ondersteuning te bieden waar nodig. Verken de mogelijkheden door contact met ons op te nemen.