Ga naar de inhoud

Governance & compliance in internationaal perspectief

Identity management en informatieveiligheid vormen een essentieel fundament voor het organiseren van effectief beschermen van bedrijfs- en persoonsgegevens. De Europese wetgever heeft dit ook onderkend en een wettelijk kader voor Identity management, deelektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt (eIDAS) verordening, en voor informatiebeveiliging, de maatregelen voor een hoog gemeenschappelijk niveau van beveiliging van netwerk- en informatiesystemen in de Unie, Netwerk Informatiebescherming (NIB) richtlijn, uitgewerkt. De NIB-richtlijn nemen EER-leden op in hun nationale wetgeving (inmiddels is de volgende NIB-richtlijn beschikbaar).

Authenticatie van identiteit en toegangsbeveiligingsmanagement (IAM), informatieveiligheid (IB) en compliance vormen een essentieel fundament voor het organiseren van een effectieve bescherming van bedrijfs- en persoonsgegevens. De compliance eisen en compliance bezorgdheden uit de wettelijke context van de AVG, de eIDAS en het NIB sporen met de bedrijfskundige noodzaak van IAM, IB en organiseren van accountability voor het effectief beschermen van bedrijfs- en persoonsgegevens.

Een internationaal opererend bedrijf destilleert de relevante wettelijke verplichtingen en aandachtspunten in een bedrijfsspecifiek wettelijk kader dat het bedrijf uitbreidt met relevante regionale wettelijke en contractuele verplichtingen. Vervolgens leiden de verplichtingen tot beheers- en compliance doelstellingen die risico gedreven opgenomen worden in bedrijfsprocessen. De regionale en functionele verantwoordingen over het effectief naleven van de verplichtingen vormen de basis voor de integrale governance.

In deze cursus bespreken wij het opzetten, uitbouwen en beheren van bedrijfsspecifieke wettelijke en contractuele frameworks en het risico gericht organiseren van effectief beheers-, beveiligings- en compliance maatregelen voor een internationaal opererende bedrijfshuishouding.

Aan de hand van casussituaties en toepassen van ondersteunende modellen en IT-systemen geven wij inzicht in het organiseren van een integrale governance.

Introductie van de docenten

De AVG, de NIB en de eIDAS zijn stabiele Europese wettelijke kaders waarbij de interpretatie door uitspraken van toezichthouders en jurisprudentie gekleurd worden. Nieuwe of andere inzichten in beheersen en beveiligen van (persoons)gegevens zijn aanleiding voor het aanpassen deze wettelijke kaders. Het door cloud-leveranciers toepassen van het beveiligingsparadigma Zero Trust in plaats van vertrouwen op firewalls (alleen) is een voorbeeld van een technologische vernieuwing/ verandering dat de wetgever meeneemt in de volgende versie van het NIB. Het massaal toepassen van Artificial Intelligence (AI) geeft ook aanleiding tot het treffen van aanvullende beheersmaatregelen.

De wettekst van de AVG is omvangrijk en dat zijn de teksten van de eIDAS-verordening en NIB-richtlijn ook. De eIDAS regelt binnen de EER de interoperabiliteit van Identity-leveranciers. De NIB-richtlijn is door EER-leden in nationale wetgeving verwerkt. Het kennen van de wettelijke verplichtingen uit de AVG, de eIDAS en de NIB geven bedrijven richting welke beheers- en beveiligingsmaatregelen nodig zijn de bedrijfs- en persoonsgegevens effectief te beschermen. Wetgeving rond het toepassen van AI is lastig te doorgronden. De Europese en nationale wetgevers vragen veel van bedrijven en instellingen. Het bedrijfsspecifieke wettelijke framework waarin de relevante compliance verplichtingen zijn opgenomen vraagt permanente aandacht van de bedrijfsleiding.

De docenten nemen de cursisten mee bij het samenstellen van een bedrijfsspecifiek wettelijke framework. Wij maken gebruik van regelkring (life cycle) voor het onderhouden van een dergelijk framework. De centrale casus richt zich op het samenstellen en beheren van een bedrijfsspecifieke privacy, security en compliance framework waarin de compliance verplichtingen zichtbaar zijn.

Het organiseren van governance & compliance vanuit een internationaal opererend bedrijf vraagt een duidelijke aanpak. Het begint met het bepalen van de verantwoordelijkheids- en aansprakelijkheidsdomein en voor elke entiteit vaststellen van de bedrijfsactiviteiten. Bedrijfsactiviteiten worden met bedrijfsprocessen georganiseerd. Bij het uitwerken van de bedrijfsactiviteiten en -processen van entiteiten kunnen overlappingen bestaan. Vervolgens koppelen wij de bedrijfsspecifieke frameworks aan bedrijfsactiviteiten.

Een noodzakelijke maar niet voldoende voorwaarde voor het slagen van de governance en compliance met het juridische compliance framework is het overtuigen van het management en de staf van het belang van governance en compliance. Als het belang wordt onderkend zullen sleutelmedewerkers vragen om trainen.

De compliance verplichtingen (en aandachtspunten) en de beheersdoelstellingen krijgen een plaats in de bedrijfsspecifieke Risk Register. Het Risk Register geeft richting aan het formuleren van beheersmaatregelen die “by design” opgenomen worden in bedrijfsprocessen én het samenstellen van een integraal compliance-plan.

Het uitvoeren van de compliance-werkzaamheden vraagt een planning en een doortastende uitvoering van werkzaamheden door centrale en de-centrale teams. De bevindingen en conclusies van de compliance werkzaamheden nemen de compliance medewerkers op in het Risk Register. Dit geldt ook voor het ambitieniveau van de bedrijfsleiding en onderzoeken naar aanleiding van incidenten en signalen van management en staf. Er vormt zich een integraal beeld van de goverance en compliance van het effectief georganiseerd zijn van het framework.

Het compliance-plan sluit aan bij de jaarlijkse of driemaandelijkse financiële compliance. De jaarlijkse verantwoording wordt veelal gevolgd door een audit gericht op de bevestiging door een gekwalificeerde deskundige van de integrale verantwoording. Het volgen van de doelstellingen en de mijlpalen van de wettelijke verantwoording bespaart de bedrijfsleiding, het management en de staf onnodig dubbel werk. Bovendien versterken de governance en compliance werkzaamheden van de financiële en administratieve compliance elkaar.

Tijdens de cursus bespreekt de docent verschillende facetten van de governance & compliance vanuit een internationaal perspectief. De docent draagt casussituaties aan en het is mogelijk dat cursisten casussituaties inbrengen.

Doelgroep

Een gemeenschappelijk beeld over het organiseren van governance en compliance bij de bedrijfsleiding, het management, staf en professionals zoals compliance-medewerkers, CISO en FG is een uitgangspunt voor het effectief uitvoeren van de compliance-werkzaamheden (het treffen van interne beheersmaatregelen, uitvoeren van interne controlemaatregelen of het uitvoeren van onderzoeken gericht op het vaststellen van compliance met wettelijke en contractuele verplichtingen.

Internationaal opererende bedrijven kennen een cultuur en wensen hun governance en compliance bedrijfsspecifiek te organiseren. Wij onderkennen deze behoefte met:

De door Duthler Academy aangeboden cursussen kunnen dienen de bedrijfsspecifieke programma’s samen te stellen, te beheren en te gebruiken voor het integraal organiseren van governance en compliance.

Cursuscategorie governance en compliance

Voor bedrijven die internationaal opereren is het organiseren van governance en compliance met relevante internationale wettelijke verplichtingen relevant. Een integraal plan van aanpak met realistische doelen en een doortastende uitvoering helpt de aansprakelijkheids- en kostenrisico’s van internationaal opereren beheersbaar te houden.

Organisatie van de cursus

Vanuit uw persoonlijke leeromgeving heeft u toegang tot de cursus. De cursus kan vanuit verschillende programma’s gevolgd worden. De leerdoelen stellen de cursist in staat de governance en compliance met een wettelijk framework voor internationaal opererend bedrijf aantoonbaar te organiseren.

Voor de inhoudelijke uitwerking van een wettelijk framework en het uitvoeren van het compliance-plan is de betrokkenheid van professionals en management en staf nodig.

De cursist krijgt modellen en IT-hulpmiddelen aangerijkt.

Docenten

De docenten hebben een juridische, bedrijfskundige of bestuurskundige en accountancy achtergrond, voldoende kennis van het brede veld van het beschermen van bedrijfs- en persoonsgegevens en hebben ervaringen met het beschermen van bedrijfs- en persoonsgegevens bij bedrijven en instellingen.

Aanmelding en investering

Wij bieden een cursist een persoonlijke leeromgeving op de bedrijfsspecifieke leeromgeving aan waarin de verschillende cursussen en programma’s toegankelijk zijn (cursist kan ook kiezen voor een persoonlijke leeromgeving van de leeromgeving van Duthler Academy).

De zelfstudie duurt ongeveer 16 uur en het uitvoeren van een diagnostische toets 2 uur. Het volgen van de workshop is 4 uur op onze locatie. De cursus is van 10:00 tot 14:00 en het tentamen is 2 – 4 uur. Aantal PE-punten: 4.

Neem contact op met de servicedesk als u vragen heeft. Ga hier naar het overzicht met de programma’s en categorieën van cursussen.