Ga naar de inhoud

Privacy, Security en Compliance Accounting

De verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker maken gebruik van Privacy, Security- en Compliance accounting om zich te verantwoorden voor het effectief beschermen van persoonsgegevens (artikel 5.2 AVG). Wij gebruiken de fiscale eisen aan het voeren van een administratie voor het ontwerpen van een registratie waarin het register van verwerkingen past. Het juist toepassen van fiscale accounting leidt tot een niet te verwerpen Privacy-, Security en Compliance-administratie (PSCa) op basis waarvan de bedrijfsleiding zich aan het maatschappelijk verkeer kan verantwoorden over het effectief beschermen van persoonsgegevens. De PSCa voldoet aan de eisen van (IT-)Auditors als het gaat om het afgeleid object van onderzoek voor het afgeven een bevestigingsverklaring bij de verantwoording van de bedrijfsleiding.

De professionals van Duthler Associates onderhouden functionele en non-functionele eisen aan een PSCa. SBR Powerhouse gebruikt deze eisen voor het bouwen en onderhouden van een PSCa. Zij noemen de administratie SBC Managementysteem. De cursisten kunnen kennismaken met dit managementsysteem.

MYOBI gebruikt de functionele en non-functionele eisen aan een PSCa voor het managen van een bedrijfsinformatie-ecosysteem. Het systematisch verzamelen en vastleggen in het PSCa van bewijs van effectieve werking van getroffen beheersmaatregelen vormt de basis voor de verantwoording van de bedrijfsleiding. Het verantwoordingsmechanisme op basis van een gedragscode (artikel 40 – 43 AVG) heeft MYOBI voor de Vereniging Informatie-ecosystemen (VIE) uitgewerkt. De cursisten kunnen kennismaken van een operationele gedragscode.

Introductie van de docenten:

  • Drs. André J. Biesheuvel RE RA RFG

Category:

De wetgever vraagt om een register van verwerkingen en vraagt van de verwerkingsverantwoordelijke zich te verantwoorden voor het effectief beschermen van persoonsgegevens. Uitgaande van de eisen aan het vastleggen van fiscale feiten en de professionele eisen van registeraccountants en IT-Auditors aan afgeleide objecten van onderzoeken ontstaat een PSCa. Deze risico gedreven administratie vormt een fundament voor het organiseren van de privacybescherming zoals in de wet bedoeld en guidelines van de toezichthouders uit gewerkt is.

Voor de bedrijfsleiding en het afdelingsmanagement kunnen wij de waarde van een PSCa vergelijken met een financiële administratie waarin alle financiële en fiscale feiten systematisch zijn vastgelegd.

Doelgroep

De bedrijfsleiding en het management begrijpen dat er een systematische vastlegging nodig is voor financiële en fiscale feiten in een financiële administratie. De vastleggingen in deze administratie vormen de basis voor managementrapportages. De eisen aan een financiële administratie zijn ook verwerkt in een PSCa omdat deze administratie niet door toezichthouders verworpen mag worden.

De Reputatiemanager onderhoudt de corporate family, werkt met het management de afdelingen en rollen uit en doet dat ook voor de bedrijfsactiviteiten en bedrijfsprocessen waarin de rollen zijn opgenomen.

In de bedrijfsprocessen zijn “by design” beheers-, beveiligings-, en compliance-maatregelen opgenomen. De compliance manager plant en voert assessments/ onderzoeken uit en neemt de resultaten op in de PSCa. De compliance-manager gebruikt risicoregister aandachtsgebieden voor verbetering aan te wijzen.

Vanuit het perspectief van de bedrijfsvoering is het evident dat er een accountingsysteem nodig is voor het verzamelen en vastleggen van privacy-, security-, en compliance-feiten. De verwerkingsverantwoordelijke heeft ook een verantwoordelijkheid naar de betrokkene die regie uit oefent over de eigene gegevens. Beschikt de betrokkene over een systeem waarmee effectief regie over eigen gegevens kan worden uitgeoefend?

Doelen

Centrale vraag in deze cursus is: waarom heeft de bedrijfsleiding privacy-, security-, en compliance-accounting nodig? De wet vraagt slechts om een register met verwerkingen! Wij verzamelen de argumenten uit de AVG, plaatsen deze in een perspectief en leiden de noodzaak voor privacy, security en compliance accounting af. De belangrijkste argumenten:

  • De bedrijfsleiding van een verwerkingsverantwoordelijke verantwoordt zich voor het effectief beschermen van persoonsgegevens. Deze verantwoording is een resultaat- en geen inspanningsverplichting. De bedrijfsleiding kan zich verantwoorden over de werking van de getroffen maatregelen als het bewijs van effectieve werking systematisch en ondubbelzinnig is verzameld en vastgelegd zoals dit ook voor financiële en fiscale verantwoordingen plaatsvindt;
  • De verwerkingsverantwoordelijke kent haar verantwoordelijkheids- en aansprakelijkheidsdomein. De verwerkingsverantwoordelijke draagt verantwoordelijkheid voor verwerkers die in opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij kunnen dit beschouwen als een vorm van ketenverantwoordelijkheid en -aansprakelijkheid;
  • Er is sprake van een risicogerichte organisatie van beheers-, beveiligings-, en compliance-maatregelen. De accounting is gericht op een model van ‘comply or explain not to comply’ met wettelijke en contractuele verplichtingen gericht op het effectief beschermen van persoonsgegevens. Het documenteren van de risicogerichte afwegingen is essentieel achteraf verantwoording af te leggen; en
  • De accounting beschouwen wij vanuit het bedrijfs- en betrokkene perspectief.

De accounting faciliteert een risicoregister waar de bevindingen van interne compliance-maatregelen en incidenten/ datalekken en onderzoeken spiegelen in de controledoelstellen die afgeleid zijn uit wettelijke, contractuele en beleidsmatige compliance verplichtingen.

Professionals van Duthler Associates beheren de functionele en non-functionele eisen aan een Privacy-, Security en Compliance-administratie (PSCa) en SBR Powerhouse werkt deze eisen uit in een IT-systeem. Het SBC Managementsysteem. In de workshop maken de cursisten desgewenst kennis met het managementsysteem en beoordeelt in hoeverre de functionaliteiten ondersteund worden.

MYOBI gebruikt ten behoeve van gebruikers de functionele en non-functionele eisen aan een Privacy-, Security en Compliance-administratie (PSCa) voor het organiseren van de verantwoordingsplicht van een verwerkingsverantwoordelijke op basis van een gedragscode. In de workshop bespreken wij de randvoorwaardelijke betekenis van de PSCa voor het organiseren van de verantwoordingsplicht.

Door operationele systemen te bespreken maken wij het accountingmodel tastbaar. Desgewenst kunnen wij andere voorbeelden van accounting bespreken.

Wij bereiden graag casussituaties van deelnemers aan de cursus voor en bespreken mogelijke oplossingen.

Cursuscategorie Assessment & Audit

Het toepassen van een accounting model is een context voor het plannen en uitvoeren van assessments en organiseren van de verantwoordingsverplichting. Het operationaliseren van de accounting in een Privacy-, Security-, en Compliance-administratie (PSCa) biedt de mogelijkheid systematische het bewijs van effectieve werking van getroffen maatregelen te verzamelen en vast te leggen waardoor een risicogerichte organisatie van de privacy van betrokkenen mogelijk wordt.

De PSCa is essentieel voor de bedrijfsleiding te voldoen aan de verantwoordingsplicht en geeft de mogelijkheid de verantwoording te voorzien van een bevestiging van een (IT-)Auditor.

Organisatie van de opleiding

Vanuit uw persoonlijke leeromgeving heeft u toegang tot deze cursus. Ervaren FGs met toereikende IT en bedrijfskennis verzorgen deze cursus. Zij verzorgen het programma materieel en adviseren u ingebrachte stukken te bestuderen voordat u deelneemt aan de workshop. In de cursus zijn diagnostische toetsen opgesteld waarmee u uw kennisniveau kunt testen. In de workshop behandelt de docent een aantal casussituatie waarin uw bijdrage gewenst is. U heeft de gelegenheid vraagstukken uit de praktijk aan de docent voor te leggen.

Na het volgen van de workshop bereidt de docent tentamenvragen voor die u vanuit uw leeromgeving kunt uitwerken en aan de docent aanbiedt.

Na het succesvol afronden van het tentamen blijft de cursus voor u beschikbaar. De docenten onderhouden de cursus en het staat u vrij hiervan kennis te nemen. Het is aan te bevelen om de twee jaar de workshop bij de cursus opnieuw te volgen.

De docenten

De docenten hebben een bedrijfskundige, juridische en IT achtergrond, voldoende kennis van het brede veld van het beschermen van persoonsgegevens en hebben ervaringen met het beschermen van persoonsgegevens bij bedrijven en instellingen (adviseren, vervullen van de rol van FG en of bijstaan van bedrijven in rechtszaken of uitvoeren van onderzoeken door de toezichthouder).

Aanmelding en investering

Duthler Academy biedt een cursist een persoonlijke leeromgeving op de bedrijfsspecifieke leeromgeving aan waarin de het programma opleiding functionaris voor gegevensbescherming toegankelijk is (cursist kan ook kiezen voor een persoonlijke leeromgeving van de leeromgeving van Duthler Academy).

De zelfstudie duurt ongeveer 16 uur en het uitvoeren van een diagnostische toets 2 uur. Het volgen van de workshop is 4 uur op onze locatie. De cursus is van 10:00 tot 14:00 en het tentamen is 2 – 4 uur. Aantal PE-punten: 4.

Neem contact op met de servicedesk als u vragen heeft. Ga naar het overzicht met de programma’s en categorieën van cursussen.