Het beschermen van bedrijfsgeheimen

Wat zijn bedrijfsgeheimen?

Bedrijven beschikken over unieke kennis die ze een bestaansrecht geven omdat ze hiermee klanten kunnen aantrekken en behouden. Als deze kennis ongewenst bij anderen bekend wordt, kan het bedrijf haar concurrentievoordeel verspelen en daarmee haar continuïteit. Deze kennis noemen wij bedrijfsgeheimen.

Een bedrijf is er daarom alles aan gelegen om bedrijfsgeheimen te beschermen. Om dat te kunnen zal een bedrijf eerst willen aangeven wat zij onder haar bedrijfsgeheimen verstaat om vervolgens aan degenen die met deze bedrijfsgeheimen in aanraking komen uit te leggen welke beperkingen hieraan verbonden zijn en waarom.

Een bedrijf heeft vaak meer bedrijfsgeheimen dat het zelf in eerste instantie zou denken. Uiteraard gaat het over strategische essentiële informatie, bijvoorbeeld documenten van het bestuur of een bepaalde receptuur. Onder bedrijfsgeheimen vallen ook klanten- en leveranciersgegeven.

Wat is de noodzaak?

Om de bedrijfsgeheimen te kennen is het nodig de definitie van een bedrijfsgeheim vast te stellen en vervolgens de bedrijfsgeheimen – met een brainsessie – te identificeren. Op de geïnventariseerde bedrijfsgeheimen ‘plakt’ het bedrijf een waarde. Deze waarde én het risico dat deze waarde wordt aangetast, bepalen de mix van beheers- en beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om de bedrijfsgeheimen te beschermen. Vervolgens wordt steeds de werking van deze maatregelen vastgesteld.

Een bedrijf dat haar bedrijfsgeheimen goed georganiseerd heeft kan – bij schending – een beroep doen op de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (hierna Wbb). Een bedrijfsgeheim moet volgens deze wet voldoen aan drie cumulatieve voorwaarden:

  • De gegevens moeten een bedrijfsgeheim zijn; én
  • Het heeft handelswaarde omdat het geheim is; én
  • De beheers- en beveiligingsmaatregelen zijn gericht op het geheim houden van het bedrijfsgeheim.

Hulp bij het organiseren van uw bedrijfsgeheimen

De TTP-policy van MYOBI is primair gericht op het beschermen van persoonsgegevens. Niets staat een bedrijf in de weg de bedrijfsgeheimen onder dezelfde compliance aanpak te brengen door aanvullende contractuele afspraken te maken met partners (bijvoorbeeld klanten, interne en externe medewerkers en leveranciers). De Contract Board faciliteert deze aanpak met aanvullingen op de bibliotheek gegevens. Een andere belangrijke beheersmaatregel is het bewustmaken en trainingen van afdelingsmanagement en medewerkers.

Hiervoor onderkennen wij het bewustwordings- en trainingsprogramma beschermen van bedrijfsgeheimen:

Bewustmaken belang van beschermen bedrijfsgeheimen

Een workshop gericht op kennis en veranderingsproces. Veel bedrijfsorganisaties gaan laconiek om met bedrijfsgeheimen. Het verliezen van bedrijfsgeheimen kan leiden tot onverwachte concurrentie, externe medewerkers kunnen kennis bij concurrenten toepassen, en of leveranciers van IT-diensten bieden de bedrijfsgeheimen, verpakt in doordachte logistieke concepten, aan iedereen aan.

Lees meer  

Bewustwording en kennisontwikkeling bedrijfsgeheimen

Medewerkers komen en medewerkers gaan. Hiermee verwatert de bewustwording bij medewerkers van het belang (het waarom) van het beschermen van bedrijfsgeheimen, het onder regie gebruiken van bedrijfsgeheimen en hoe het bedrijf het beschermen van bedrijfsgeheimen heeft georganiseerd. In deze “inhouse” workshop trainen wij de (nieuwe) werknemers om te gaan met bedrijfsgeheimen.

Lees meer  

Trainen van sleutelfunctionarissen beschermen bedrijfsgeheimen

De coördinator (afhankelijk van de aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten kunnen er meerdere coördinatoren zijn) bedrijfsgeheimen zorg dat het beschermen en onder regie gebruiken van bedrijfsgeheimen plaatsvindt. De werkzaamheden hebben betrekking op het inventariseren en documenteren van bedrijfsgeheimen, voorbereiden van de draaiboeken en contracttypen bedrijfsgeheimen, zorgen dat dat de compliance met wettelijke en contractuele verplichtingen worden nagekomen en periodiek verslag uitbrengen aan de bedrijfsleiding en het management.

Lees meer  

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Heeft u vragen over het organiseren, implementeren of uitbouwen van dit trainingsprogramma? Neem gerust contact met ons op.