Meteen naar de inhoud

Beheren van trainingsprogramma’s

Een bedrijf of school kan binnen een korte tijd een omvangrijke verzameling van programma’s met modules opbouwen. De resultaten van het toepassen van de bewustwordings- en trainingsprogramma’s vertonen een wisselend beeld. Er zullen programma’s zijn met een hoge impact op het kennisniveau van medewerkers en studenten en er zullen ook programma’s zijn die aanpassingen nodig hebben. Een bedrijf of school zal op een bepaald moment enig beheer van de programma’s wensen.

Deze trainingsmodule is beschikbaar voor gebruikers van de bedrijfsspecifieke leeromgeving, zie in uw leeromgeving beheren van trainingsprogramma’s. Wij bevelen u aan dit programma in een workshop of inhouse training af te nemen.

Wanneer is het beheren van trainingsprogramma’s nodig?

Bij het opbouwen van een eigen kennismanagement blijft het beheren van programma’s achterwege als de bedrijfsleiding gebruik maakt van generieke bewustwordings- en kennisprogramma’s die door Duthler Academy of anderen beheerd worden. Het vraagstuk van beheren van programma’s ontstaat als het bedrijf of de school eigen strategisch relevante programma’s ontwikkelt en implementeert. 

Wij weten van het programma kennismanagement organiseren, dat de bedrijfsleiding richting geeft aan de scope en reikwijdte van kennismanagement. Strekt de ambitie zich uit over het faciliteren van veranderingsprocessen en toepassen van strategische kennisgebieden dan is het beheren van bewustwordings- en trainingsprogramma’s nodig.

De gebruikelijke indeling van strategische en niet strategische kennisgebieden maakt het organiseren van kennismanagement praktisch hanteerbaar.

  • Strategische kennisgebieden betreffen veelal het exploiteren bedrijfsgeheimen. De bedrijfsgeheimen wenst het bedrijf te benutten en niet te verliezen omdat het direct gevolgen kan hebben voor de bedrijfscontinuïteit. Er is een noodzaak zelf het ontwikkelen en beheren van kennisprogramma’s ter hand te nemen; en
  • Niet strategische kennisgebieden hebben veelal te maken met compliant zijn met wettelijke en contractuele verplichtingen. Non-compliance kan leiden tot ingrijpen van toezichthouders waarbij de bedrijfscontinuïteit wordt bedreigd, echter er is veelal juist geen noodzaak in eigen beheer kennisprogramma’s te beheren omdat compliant zijn met een algemeen geaccepteerde kennisstandaard meer zekerheid geeft op het voorkomen van ingrijpen door toezichthouders. Het kopen van generieke trainingsprogramma’s ligt voor de hand.

De noodzaak van het beheren van bewustwordings- en trainingsprogramma’s bestaat ook als een bedrijf de programma’s gebruikt voor het organiseren van veranderprocessen. 

Beheerorganisatie

De bedrijfsspecifieke leeromgeving ondersteunt de processen van het kennismanagement. Dit geldt ook voor het ontwikkelen en beheren van modulen voor programma’s. Voor het effectief organiseren van kennismanagement onderkent Duthler Academy een “afdeling” kennismanagement en de rol kennismanager. De kennismanager stuurt kennismanagement aan en maakt gebruik van rollen zoals redacteur, docent en afdelingscoördinator. In overleg met het management koppelt de kennismanager medewerkers aan deze rollen. Hierdoor ontstaat een beheerorganisatie die beheertaken uitvoert en waarvoor een kennismanager verantwoordelijk is.

Het trainingsprogramma gaat in op een aantal scenario’s.

  • Het management is verantwoordelijk voor het toepassen van bedrijfsgeheimen in productieprocessen waarbij de vertrouwelijkheid van de geheimen wordt geborgd. Het doseren van bedrijfsgeheimen vraagt een zorgvuldige en gestructureerde planning, uitvoering, beheer en interne controle. Wat zijn de voorbereidingen en van welke beheersmaatregelen maken wij gebruik.
  • De bedrijfsleiding en het management wensen processen aan te passen omdat daarmee de bedrijfsactiviteiten beter georganiseerd zijn. Het management en de medewerkers zullen dergelijke veranderingen omarmen als zij – vanuit hun perspectief – ook voordelen ondervinden. Tijdens de voorbereidingen is bewustwordingsprogramma nodig gericht aan het management en de medewerkers en op het uitleggen van de voordelen van veranderen. Pas als de medewerkers de voordelen toereikend vinden zullen zij vragen om aanvullende trainingen met als doel de implementatie van de veranderingen in bedrijfsprocessen succesvol door te voeren.
  • Het management en de medewerkers gaan en komen. Het beheer van de bewustwordings- en kennisprogramma’s moet zorgen voor een kritische kenniscapaciteit.

In de bedrijfsvoering zijn de genoemde scenario’s aan de orde van de dag. Het vraagt permanente aandacht van de bedrijfsleiding en het management. Medewerkers kennen de bedrijfssituatie en zullen kritisch zijn dat de programma’s actueel zijn, de juiste verbeterpunten aangeven en uitvoerbare veranderingen (naast het gewone werk) beschrijven.

In dit programma bespreken wij het beheer uit de verschillende perspectieven.

Wat heeft u nodig voor het beheer?

Een manager kennismanagement. De manager beheert de logistiek van de bedrijfsspecifieke leeromgeving.

Duidelijke beschrijvingen van doelen van kennismanagement, gedragen User Stories van bewustwordings- en kennisprogramma’s en systemische vastlegging van wensen en verbeterpunten.

In de modulen van de bewustwordings- en trainingsprogramma’s klinken de User Stories door.Een met het management afgestemde agenda met programma’s die in de komende maanden zullen lopen. 

Trainen van medewerkers en managementinformatie

De manager van de afdeling, in samenwerking met de manager kennismanagement, bespreken met medewerkers de te behalen en behaalde leerdoelen. Het opbouwen van kennis bij medewerkers maakt hen weerbaar bij het uitoefenen van hun taak.

Niet in de laatste plaats geeft de managementinformatie uit de bedrijfsspecifieke leeromgeving richting aan kennismanagement. 

Heeft u vragen of behoefte aan een afspraak?

Heeft u aanvullende wensen, schroom dan niet contact op te nemen met de servicedesk. Zij beantwoorden uw vraag of verwijzen door naar de professional die u verder helpt. Neem gerust contact met ons op via +31 (0) 70 392 22 09 of servicedesk@duthleracademy.nl.