Privacybeleid: Policyframework, normenkader en privacybeleid (B2a)

500 exclusief btw

In deze module staat het toezien op de naleving van het privacybeleid inclusief het formeel-juridisch kader centraal. De Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) heeft tot taak toe te zien op de naleving van het privacybeleid. Aan het privacybeleid ligt het formeel-juridisch kader ten grondslag. Het formeel-juridisch kader wordt niet alleen bepaald door de Wbp en AVG, maar ook door de aanpalende wet- en regelgeving.

Door: Duthler Associates en First Lawyers

Docenten: Anne-Wil Duthler en André Biesheuvel

De grote diversiteit aan regelgeving maakt het noodzakelijk om binnen een organisatie beleid op te stellen. In dit beleid zullen de nationale, internationale, sectorale, aanpalende wet- en regeling etc. samengebracht moeten worden tot één werkbare methode voor de praktijk. Met een policy framework (gericht op privacy) worden deze wet- en regelgeving met elkaar in verband gebracht. De te treffen maatregelen en procedures worden hiervan afgeleid en in een normenkader vastgelegd.

Inhoud

Programma:

  • Policy Framework en Normenkader;
  • Privacywetgeving en privacybeleid; en
  • De inrichting van de privacyorganisatie.

De Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) heeft tot taak toe te zien op de naleving van het privacybeleid. Aan het privacybeleid ligt het formeel-juridisch kader ten grondslag. Het formeel-juridisch kader wordt niet alleen bepaald door de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), maar ook door de aanpalende wet- en regelgeving.

Met een policy framework (gericht op privacy) worden deze wet- en regelgeving met elkaar in verband gebracht. De te treffen maatregelen en procedures worden hiervan afgeleid en in een Normenkader vastgelegd.

In deze module wordt ten eerste ingegaan op de rol en kenmerken van een Privacy Framework en Privacy Normenkader.  Hierbij wordt aan de hand van het artikel van Bamberger en Mulligan en het Position Paper van de NVB ingegaan op wat organisaties als belangrijke keuzes zien ten aanzien van privacy.

Vervolgens wordt bekeken wat in de Wbp en AVG staat over privacybeleid. Om dat dit nog vrij open eisen zijn, wordt ter inkleuring een voorbeeld van Best Practices voor een Privacy Management Programma meegegeven. Ook is een casestudy van Bamberger en Mulligan opgenomen, die ingaat op succesfactoren bij de benadering van privacy. Tot slot wordt ingegaan op gedragscodes, zowel de eisen uit de wet als praktische voorbeelden van gedragscodes komen aan bod.

In de sectie hierop volgend wordt ingegaan op de inrichting van de privacyorganisatie. Hierbij komen onder meer de te beleggen taken en verantwoordelijkheden aan bod.

In module intern en extern privacybeleid (B2b) zal verder ingegaan worden op de ins en outs van intern en extern privacybeleid en hoe hier mee om te gaan.

Investering

De investering voor de module bedragen €500, – (exclusief BTW en per persoon).

Extra voordelen:

Aanmelden

Na aanmelding krijgt u direct toegang tot de opleiding (module) in het opleidingsportaal van Duthler Academy. De zelfstudie duurt ongeveer 16 uur, de workshop duurt ongeveer 4 uur en het afsluitende tentamen duurt ongeveer 2 uur.