Formeel-juridisch

Om als Functionaris Gegevensbescherming (FG) te kunnen functioneren, is multidisciplinaire kennis nodig. Kennis op het gebied van wet- en regelgeving, organisatie, ICT, AO/IB en beveiliging.

Om zijn advies- en toezichtstaken goed te kunnen uitvoeren moet de FG over genoemde multidisciplinaire kennis beschikken. Zonder gedegen kennis van privacywetgeving is het onmogelijk om goed te functioneren.

In cluster A wordt een viertal modulen aangeboden gericht op de juridische kennisvergaring. Met de verworven kennis is de FG in staat de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de Europese Algemene veroordeling gegevensbescherming (AVG) en aanpalende wet- en regelgeving te interpreteren en zijn functie in formeel-juridisch opzicht deugdelijk te vervullen.