archives

In deze module wordt ingegaan op de meest actuele ontwikkelingen in jurisprudentie, literatuur en wetgevingsinitiatieven. Boetebesluiten van de Avg worden behandeld; uitspraken van bestuursrechters en civiele rechters alsook van het Europese Hof komen aan de orde. Ook wordt ingezoomd op artikelen uit toonaangevende vaktijdschriften en voorgenomen wetgeving. Er is ruimte voor eigen inbreng en het stellen van […]

Lees verder  

Lees verder  

In deze module wordt ingegaan op de meest actuele ontwikkelingen in jurisprudentie, literatuur en wetgevingsinitiatieven. Boetebesluiten van de Avg worden behandeld; uitspraken van bestuursrechters en civiele rechters alsook van het Europese Hof komen aan de orde. Ook wordt ingezoomd op artikelen uit toonaangevende vaktijdschriften en voorgenomen wetgeving. Er is ruimte voor eigen inbreng en het stellen van […]

Lees verder  

Deze module richt zich specifiek op privacy aspecten binnen het vakgebied Human Resources (HR). Voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de arbeidsverhouding kunnen specifieke regels gelden. Artikel 88 Avg geeft lidstaten de bevoegdheid om aanvullende regels te geven in het kader van de arbeidsverhouding. De Nederlandse wetgever heeft bij het opstellen van […]

Lees verder  

Deze module richt zich specifiek op Intervisie. De leergang FG van de Duthler Academy biedt een stevig fundament voor het uitoefenen van de functie. In de praktijk blijkt echter vaak weerbarstiger te zijn dan de theorie. Het speelveld van diverse actoren waarin een FG zich begeeft, als ook de diverse belangen waarmee een FG rekening […]

Lees verder