archives

Als FG is het van belang kennis te hebben over de techniek achter informatiebeveiliging. De technische kennis van de cursisten zal aangevuld worden. Waardoor basiskennis ontstaat over de gevaren en de bijbehorende oplossingen. Begrippen als antivirus, PEN-tests, beheertoegang, mobile devices en cloud komen aan bod. Duthler Academy nodigt voor deze module gastsprekers uit. Tijdens deze module maakt u kennis met de heer D. (David) […]

Lees verder  

Privacybeleid is op twee fronten van belang. Ten eerste binnen de eigen organisatie. Hoe gaan we met gegevens om en welke gegevens verzamelen we? Ten tweede de informatie voorziening naar de buitenwereld toe. Op beide fronten moet een privacybeleid ontwikkelt worden. Na deze module kan de cursist privacybeleid opstellen. 

Lees verder  

De grote diversiteit aan regelgeving maakt het noodzakelijk om binnen een organisatie beleid op te stellen. In dit beleid zullen de nationale, internationale, sectorale, aanpalende wet- en regeling etc. samengebracht moeten worden tot één werkbare methode voor de praktijk. Met een Policy Framework (gericht op privacy) worden deze wet- en regelgeving met elkaar in verband […]

Lees verder  

In de Europese algemene verordening gegevensbescherming (Avg) worden de aanwijzing van de functionaris gegevensbescherming (FG), de positie in de organisatie en de taken en bevoegdheden nader geregeld. In vergelijking met de Wbp kunnen we zeggen dat de Avg de functie van de FG nader inkleurt. Na deze module kennen deelnemers de belangrijkste eisen die de Wbp […]

Lees verder  

Leraar: André Biesheuvel Leraar: Caroline Willemse

Lees verder  

Leraar: André Biesheuvel Leraar: Henk van der Linde

Lees verder  

Na een korte inleiding over het fenomeen “meldplicht” wordt de blik gericht op de toezichthouder. Welke rol neemt deze in, zowel in het algemeen als specifiek gericht op datalekken. Vervolgens wordt ingegaan op de voorbereidingen, die een organisatie kan treffen ten aanzien van het voorkomen en afhandelen van een datalek. Nader wordt ingegaan op het […]

Lees verder  

Centraal staan de vragen: waar grijpt de wet- en regelgeving in, wat zijn de gevolgen voor de verantwoordelijke en wat zijn passende maatregelen en procedures om de risico’s te mitigeren? In deze module wordt toegewerkt naar een governance oplossing, welke is uitgewerkt in een methodologie, misschien wel beter gezegd een gedragscode, waarmee door middel van […]

Lees verder  

Belangrijke uitgangspunten van de Avg zijn Accountability en Auditability. Niet compliant gedrag wordt gesanctioneerd met boetes van materieel belang. Hiermee verschilt de Avg niet met wet- en regelgeving uit niet-EU landen. Het is redelijk te veronderstellen dat naleving van de Avg onderdeel zal worden van governancecodes. Hiermee zal de verantwoordelijke in het jaarverslag over het privacybeleid en […]

Lees verder  

De commissie LIBE heeft voorgesteld in de Europese Avg de verplichting van lifecycle data protection management op te nemen. In de uiteindelijke tekst is deze verplichting niet opgenomen. Vanuit de structuur van de Avg is wel de facto het principe overeind gebleven. Wat wordt bedoeld met een dergelijk model? Wat zijn de uitgangspunten en de […]

Lees verder