Meteen naar de inhoud

Businesscase

De bedrijfsleiding vraagt voor het toepassen van een bedrijfsspecifieke leeromgeving om een businesscase: wat zijn de noodzaak, de opbrengsten en de kosten? Wij hebben, op basis van onze ervaring, business balance score cards samengesteld voor verschillende bedrijfstypen. Wij zijn graag bereid de relevante score card met u te bespreken.

Op hoofdlijnen bespreken wij de aandachtspunten.

Noodzaak

Het effectief organiseren van bedrijfsactiviteiten – met behulp van bedrijfsprocessen ondersteund door IT-systemen – vraagt van management en medewerkers inspanningen en tijd. De inspanningen zijn niet eenmalig, maar vragen continue aandacht omdat concurrenten met betere producten en services op de markt komen tegen lagere kosten, omdat het organiseren van de bedrijfsactiviteiten wijzigt vanwege innovaties bijvoorbeeld die doorgevoerd worden in ondersteunende IT-systemen en omdat bedrijven wensen te voldoen aan (nieuwe) wettelijke en contractuele verplichtingen.

De bedrijfsleiding heeft permanente aandacht voor het opbouwen en mobiliseren van kennis bij management en medewerkers omdat het noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering.

Opbrengsten

De opbrengsten kunnen wij indelen in enerzijds het voldoen aan noodzakelijke randvoorwaarden voor de bedrijfsvoering en anderzijds opbrengsten die het gevolg zijn van hogere productiviteit en lagere kosten in vergelijking met de situatie waarin de bestaande situatie in stand zou worden gelaten (opportunity cost). 

Noodzakelijke randvoorwaarden

Het op niveau houden van kennis bij het management en de medewerkers om de bedrijfsprocessen effectief aan te sturen beschouwen wij als noodzakelijke voorwaarde voor de bedrijfsvoering. Het effectief beschermen van bedrijfsgeheimen voor strategisch essentiële processen is een andere noodzakelijke voorwaarde voor de bedrijfsvoering.

Wij kunnen een parallel trekken met het treffen van beheersmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen. Voor deze gegevens bestaan wettelijke eisen waaraan een bedrijf aantoonbaar dient te voldoen. Als er sprake is van non-compliance dan kan de toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens) maatregelen opleggen zoals boetes of een last onder dwangsom die impact kunnen hebben op de bedrijfscontinuïteit.

Opbrengsten

Het management en de medewerkers op het juiste kennisniveau brengen maakt het mogelijk adequaat te reageren op concurrenten door producten en diensten te innoveren, te verbeteren en goedkoper te maken, of te reageren op concurrenten. De kennisontwikkeling zorgt voor meer omzet of het behouden van omzet. 

Een bijzondere opbrengstcategorie zijn de opportunity costs die ontstaan als een bedrijf investeert in kennisontwikkeling van medewerkers waardoor de voortbrengingskosten van producten en diensten lager worden ten opzichte van de situatie waarin het bedrijf niet investeert in kennisontwikkeling.

Het duiden en berekenen van de opbrengsten is bedrijfsspecifiek. Door voordelen van kennismanagement te noemen kunnen businesscases gemaakt worden:

  • Voor alle bedrijfsactiviteiten is er overzicht en inzicht in het kennisniveau van het management en de medewerkers in hun specifieke rollen;
  • Gefundeerd kan de noodzaak van bewustwordings- en trainingsprogramma’s op het niveau van afdeling, rol en medewerker bepaald worden;
  • Op een gebruiksvriendelijke en effectieve wijze worden rolgedreven bewustwordings- en trainingsprogramma’s ontwikkeld, toegepast en beheerd. De bedrijfsspecifieke leeromgeving biedt de logistiek om de programma’s gericht en succesvol toe te passen, en wordt de organisatie van bedrijfsactiviteiten effectiever;
  • De leeromgeving geeft inzicht in de inspanningen en resultaten van medewerkers. Dit overzicht geeft inzicht in de effectiviteit van beheersmaatregelen gericht op compliance met wettelijke en contractuele verplichtingen; en
  • Het kennismanagement van medewerkers is individueel, doeltreffend, overzichtelijk en beheersbaar.

Kosten 

De licentiekosten voor een bedrijf zijn afhankelijk van het aantal gebruikers en de programma’s. Het berekenen van de operationele kosten is afhankelijk van de volgende inschattingen:

  • Inspanningen van de medewerkers; en
  • Desgewenst inzet van professionals.

Vragen? Neem gerust contact met ons op!

Heeft u aanvullende wensen, schroom dan niet contact op te nemen met de servicedesk. Zij beantwoorden uw vraag of verwijzen door naar de professional die u verder helpt. Neem gerust contact met ons op via +31 (0) 70 392 22 09 of servicedesk@duthleracademy.nl.